หน้าแรก


 
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
» Administrator
# 12

 Attachments25.pdf

-
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
» Administrator
# 14
-
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 14,15
» Administrator
# 15
-
รายละเอียด
ปิด
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
วันที่ลงเว็บ:
หมายเลขเอกสาร: 00
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ตามมาตรา 14,15
ดาวน์โหลด:
ราคากลาง
ชนิด: -
รายละเอียด: ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้
1. เรื่องต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้
2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. ประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของกรมควบคุมโรค
(สิทธิส่วนบุคคล)
4. ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
5. ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดมิให้เปิดเผยหรือหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือเอกชนโดยตรง
 


คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
» Administrator
# 108

 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf

-
ประชาชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
» Administrator
# 142

 201407271406474112_10.pdf

-
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
» Administrator
# 133

 act2540.pdf

-
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4486
-
ทำอย่างไรในกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูล
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4487

 00010632.JPG

-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (8 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com