หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่ราคากลาง Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9282

 ราคากลาง Atazanavir 200 16102563.pdf

๑,๙๐๑,๘๕๐.- 19 ต.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9286

 ตารางราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ.pdf

1,524,494.97 19 ต.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9264

 ราคากลาง Raltegravir 12102563.pdf

15 ต.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9265

 ราคากลาง ABV+LMV 12102563.pdf

14 ต.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9253

 ราคากลาง.pdf

12 ต.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9234

 ตารางวงเงินจ้าง.pdf

17 ก.ย. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9228

 scan0142.pdf

2247544 14 ก.ย. 2563 -
โครงการจ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 2020) จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 9214

 CCF_000453.pdf

6,376,851.67 2 ก.ย. 2563 -
ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักวัณโรค
# 9207

 ราคากลางซื้อเครื่อง UPS พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e-bidding.pdf

31 ส.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 9201

 ตารางราคากลางทำความสะอาด 64.pdf

950400 27 ส.ค. 2563 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 9197

 CCF_000439.pdf

6,552,360 26 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9206

 ตารางวงเงินจ้าง.pdf

26 ส.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9193

 img04610.pdf

1,125,600.00 25 ส.ค. 2563 -
โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 9184

 CCF_000421.pdf

6,196,440 18 ส.ค. 2563 -
โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 9185

 CCF_000422.pdf

14,402,440 18 ส.ค. 2563 -
โครงการจ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 2020) จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 9171

 CCF_000402.pdf

6,376,851.67 5 ส.ค. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์เอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9169

 Scan2563-08-04_165805.pdf

24,000,000.00 4 ส.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Liraglutide ๑๘ mg/๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9164

 ราคากลาง Liraglutide 23072563.pdf

๔,๘๑๕,๐๐๐.- 31 ก.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9162

 ราคากลาง Ertapenem 23072563.pdf

30 ก.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9163

 ราคากลาง Insulin aspart 23072563.pdf

30 ก.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 1/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com