หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ (4 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8145

 18 1 2562.pdf

1,201,228 บาท 18 ม.ค. 2562 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8131

 ตารางราคากลาง02012562.pdf

11 ม.ค. 2562 -
โครงการจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 8128

 20190110124532.pdf

4,874,300.00 บาท 10 ม.ค. 2562 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8122

 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf

1,201,000 8 ม.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8124

 ราคากลาง + spec รวม.pdf

3,945,105.61 บาท 8 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8117

 ราคากลาง e-GP.pdf

3,256,340.00 บาท 7 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8112

 ราคากลาง Ursodeoxycholic 02012562.pdf

3 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8097

 img 396.pdf

12,440,000 25 ธ.ค. 2561 -
โครงการรซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8088

 img 387.pdf

11,975,040 21 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 8085

 ราคากลาง+TOR งานผลิตสื่อVDO 7เรื่อง.pdf

1166666.66 19 ธ.ค. 2561 -
โครงการซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8119

 ราคากลาง + spec เผยแพร่ e -GP.pdf

1,833,014.00 บาท 19 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8069

 ราคากลาง Mometasone.pdf

13 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8070

 ราคากลาง Ezetimibe.pdf

13 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8059

 img 367.pdf

12,134,300 11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เผยแพร๋ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ 2)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8067

 tableau2-20181211บก.06.pdf

378000 11 ธ.ค. 2561 -
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8078

 ตารางแสดงวงเงินฯ_การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ.pdf

1,120,000.- 11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8051

 ราคากลาง Etravirine.pdf

6 ธ.ค. 2561 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 161 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8061

 1-62 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 161 รายการ 4,734,200 บาท.pdf

4,734,200 บาท 6 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8045

 ราคากลาง Gabapentin 600.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8046

 ราคากลาง Diosmin.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 10/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com