หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรคอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8047

 img 356.pdf

1,263,600 4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8048

 ราคากลาง Fluticasone.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (3,939,500.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8033

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง.pdf

3,939,500.-บาท 30 พ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8038

 ราคากลาง Azilsartan 40.pdf

30 พ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8039

 ราคากลาง Entecavir 500.pdf

30 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 8008

 img 340.pdf

10,000,000 26 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน
» กองคลัง
# 8009
4,728,600 26 พ.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8015

 บก06.pdf

3,310,000.00 บาท 26 พ.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี ( 5 รายการ, 2 กลุ่มรายการ )
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
# 8007

 231161-1.PDF

23 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ ๗ ห้องต่อ ๑ ชุด จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
» กองคลัง
# 8040

 20181123140230.pdf

5,000,000.00 บาท 21 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7984

 19112561 (2).pdf

25,931,600 19 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7979

 img 322.pdf

4,498,800 15 พ.ย. 2561 -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8005

 ก่อสร้างแทงค์น้ำฯ.pdf

3,098,000.- 15 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7967

 img 318.pdf

10,632,000 14 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7968

 img 319.pdf

7,000,000 14 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7969

 img 320.pdf

5,971,000 14 พ.ย. 2561 -
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี E-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7970

 14 11 2561 1.pdf

2,203,315 บาท 14 พ.ย. 2561 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม)
» สำนักวัณโรค
# 7961

 ตารางราคากลาง.pdf

13 พ.ย. 2561 -
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8004

 ราคากลาง_การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า).pdf

1,500,000.- 13 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7981

 TOR+ราคากลาง วีดีโอ7เรื่อง .pdf

1166666.66 12 พ.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 11/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com