หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8001

 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf

1,620,360.- 12 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests)
» กองคลัง
# 7947

 img 310.pdf

8,737,500 6 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7932

 20181031185049.pdf

12863000 31 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7921

 20181030163441.pdf

11,003,452 30 ต.ค. 2561 -
จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7919

 29 10 2561 1.pdf

675,000 บาท 29 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างและงานถม รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7946

 20181030151432.pdf

4,176,700.00 บาท 29 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เผยแพร๋ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7954

 TOR-PA-Tableau_20181109.pdf

420,000.00 บาท 29 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 7917

 ตารางราคากลาง.pdf

764,200.00 บาท 26 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7903

 img 295.pdf

42,525,000 24 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7904

 img 296.pdf

17,3000,000 24 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7951

 IMG_20181108_2_NEW.pdf

1,440,000.00 บาท 22 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 7918

 201810201539995549_ราคากลาง ปร 456 แบบ เผยแพร่reduce.pdf

888,000.- บาท 18 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 7885

 img-285-ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์.pdf

9,833,835 17 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 7895

 MX-M314NV_20181022_190854.pdf

954,230.-บาท 16 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้ออุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7867

 777.pdf

6,405,000 11 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7865

 Step1_ปปช.pdf

3,000,000 10 ต.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7856

 S__19275780.jpg

1900000 9 ต.ค. 2561 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7850

 img 273.pdf

4,900,000 8 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7857

 ตารางราคากลาง โพล62.pdf

800000 8 ต.ค. 2561 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 7891

 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ.pdf

763,000.- บาท 8 ต.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 12/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com