หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมี จำนวน 5 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7768

 PDF_merged (10).pdf

24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 ซื้อ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ สื่อทางเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7769

 TOR.pdf

24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7772

 tor จ้างบริการสืบค้นข่าว.pdf

24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
» สำนักวัณโรค
# 7757

 คุณลักษณะ.pdf

20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 -
แบบรูปรายการละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7824

 PDF_merged (11).pdf

18 ก.ย. 2561 -
แบบรูปรายการละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7825

 CCF01102561_0002.pdf

18 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้ เพื่อรณรงค์ เรื่อง” กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7636

 tor สติ๊กเกอร์ยุงลาย.pdf

5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ผลิตและพัฒนาคู่มือความรู้สำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่องการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม และเงื่อนไขการจัดพิมพ์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7639

 TOR จ้างคู่มือน้ำท่วม.pdf

3 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 -
รายละเอียดและคุณลักษณะการจ้างผลิตแผ่นพับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7582

 b.TOR ผลิตแผ่นพับ41500แผ่น.pdf

23 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" และ "โรคมือ เท้า ปาก"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7464

 tor แผ่นพับ.pdf

16 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 7352

 CCF07082561_0010 (1).pdf

7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 ซื้อ
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เงินงบลงทุน 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7347

 คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

6 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2561 ซื้อ
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เงินงบลงทุน 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7348

 คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

6 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2561 ซื้อ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์ กำจัดยุง ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7310

 ราคากลางและ TOR กระเป๋าผ้ายุงลาย.pdf

26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์ กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า จำนวน 3,750 ใบ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7341

 2.2 pimTOR สื่อกระเป๋าผ้า.pdf

20 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤต (Crisis Risk Communication)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7108

 2.2 TOR .pdf

3 ก.ค. 2561 6 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7098

 TOR กำจัดลูกน้ำยุงลายจ้างประชาสัมพันธ์.pdf

29 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียน และประชาชน ชนิดแผ่นพับ ภาษาไทย"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7075

 b.รายละเอียดการจ้างออกแบบผลิตโรคพิษสุนัขบ้า เฉพาะเจาะจง.pdf

28 มิ.ย. 2561 3 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7021

 TOR ลดป่วยตายไข้เลือดออก190661-1.pdf

18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ศูนย์สารสนเทศ จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยาย 3 ชุด และชุดแสดงผล 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ สาหรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ประจาปี 2561
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6994

 TOR จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยาย 3 ชุด และชุดแสดงผล 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ.pdf

13 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
  1  2  3  4  5  (98 รายการ) 2/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com