หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีกรณ๊พิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 5132

 วิธีกรณีพิเศษ.pdf

909642.10 17 ส.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง งานจ้างออกแบบและทำแผ่นไดคัท
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 5039

 ตารางราคากลาง แผ่นพับไดคัท.pdf

829500 15 ส.ค. 2560 -
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5550

 ประกาศราคากลางจ้างยามรักษาความปลอดภัย ปี61.pdf

4,740,960.- บาท 10 ส.ค. 2560 -
ผลิตสื่อชุดภาพพลิกประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 1 รายการ
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 4935

 ราคากลาง.pdf

999,000 7 ส.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตงานปรัระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มขนาดหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 4866

 ระบบไฟฟ้า.pdf

237900 1 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อความรู้ จำนวน 8 รายการ
» กองคลัง
# 4818

 img 825.pdf

27 ก.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว เรื่องโรคไข้หวัดนก ชนิดแผ่นพับ 5 ภาษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 4823

 img 827.pdf

4,998,000 27 ก.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือคู่มือปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 4730

 ตารางราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือคู่มือ.pdf

399,000 5 ก.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบและผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 4727

 img 820.pdf

3,669,500 3 ก.ค. 2560 -
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4694

 60-94.pdf

5,000,000.-บาท 28 มิ.ย. 2560 -
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4670

 60-93.pdf

4,499,500.-บาท 23 มิ.ย. 2560 -
โครงการงานจ้างออกแบบและผลิตคู่มือความรู้สำหรับประชาชนเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน
» กองคลัง
# 4628

 img 808.pdf

4,973,500 14 มิ.ย. 2560 -
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประชารัฐร่วมใจปราบยุงและรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีกรณ๊พิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 4619

 13 6 2560.pdf

2,992,000 13 มิ.ย. 2560 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้สำหรับนักเรียน เรื่อง โรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงโดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 4589

 img 796.pdf

4,949,000 1 มิ.ย. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง โรคตับอักเสบ เรียนรู้และป้องกันด้วยตัวเอง
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 4560

 ราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่องโรคตับอักเสบ.pdf

388500 25 พ.ค. 2560 -
จ้างผลิตสื่อสนับสนุน รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค และภัยในพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 4743

 27.ราคากลาง จ้างผลิตสื่อสนับสนุน รถณรงค์ป้องกันควบคุมโรค และภัยในพื้นที่ปนเปื่อนสารตะกั่ว 2,000,000.pdf

1,999,000 บาท 25 เม.ย. 2560 -
ราคากลาง จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4441

 20170426075145.pdf

1,534,552 บาท 12 เม.ย. 2560 -
โครงการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 4317

 60-86.pdf

529,920.-บาท 15 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Simvastatin 10 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4283

 Simvastatin ๑๐ mg.pdf

14 มี.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางยา Simvastatin 40 mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4285

 Simvastatin ๔๐ mg.pdf

14 มี.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 2/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com