หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการ จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร1-11)ประจำปีงบประมาณ 2564
» กองคลัง
# 9147

 CCF_000392.pdf

6,951,480 29 ก.ค. 2563 -
โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564
» กองคลัง
# 9148

 CCF_000393.pdf

2,802,037.25 29 ก.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9227

 scan0141.pdf

29 ก.ค. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทส และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
» กองคลัง
# 9139

 CCF_000343.pdf

38.973,427 21 ก.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9160

 ราคากลาง Lansoprazole 17072563.pdf

21 ก.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9161

 ราคากลาง Cilostazol 17072563.pdf

๒,๑๘๒,๘๐๐.- 21 ก.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Cefminox ๑ g powder for solution for injection,๑ vial (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9159

 ราคากลาง Cefminox 15072563.pdf

17 ก.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลาง การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9130

 ตารางวงเงิน.pdf

15 ก.ค. 2563 -
ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9100

 ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 1 รายการ 800,000 บาท.pdf

800,000 บาท 2 มิ.ย. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย
» กองคลัง
# 9096

 ราคากลาง และแบบรูปอาคาร wellness.pdf

82,671,516 27 พ.ค. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง
» กองคลัง
# 9082

 CCF_000267.pdf

74,101,000 20 พ.ค. 2563 -
โครงการซื้อระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 9087

 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

18,731,688.10 15 พ.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9158

 ราคากลาง Etoricoxib 90 mg.12052563.pdf

๒,๔๔๘,๐๐๐.- 15 พ.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9074

 ราคากลาง.pdf

5467801.18 14 พ.ค. 2563 -
ประกา่ศราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» กองคลัง
# 9068

 ราคากลาง และสเปก.pdf

6,742,836.82 13 พ.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9069

 ราคากลาง และสเปก(1).pdf

6,742,836.82 13 พ.ค. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9052

 CCF_000248.pdf

36,382,400 1 พ.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลาง การซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9045

 แบบ บก 06 ราคากลางเลนส์.pdf

29 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9041

 ตารางราคากลาง+ spec.pdf

27 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9037

 CCF_000235.pdf

9,431,900 24 เม.ย. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 2/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com