หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลางจ้างปรับปรุงชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นที่ทำงานชั่วคราว สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 6626

 20180228124731.pdf

1,350,600.00 บาท 6 มี.ค. 2561 -
จ้างผลิตหนังสือรู้ทันเรื่องเหล้ามาจับเข่าคุยกับครอบครัว และผลิตป้ายไวนิลฯ
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 6659

 ราคากลาง.pdf

6 มี.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 6605

 ราคากลาง +คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

720,000.00 บาท 28 ก.พ. 2561 -
ประกาศราคากลางรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6611

 ตารางราคากลาง.pdf

2,399,000.00 บาท 28 ก.พ. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 6590

 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

1,005,800.00 23 ก.พ. 2561 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6578

 img 096.pdf

11,445,576 21 ก.พ. 2561 -
จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6679

 ตารางแสดงวงเงิน.pdf

3,604,341.- 20 ก.พ. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6548

 ตารางราคากลาง.pdf

3,038,200 บาท 15 ก.พ. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6543

 20180214155756.pdf

4,950,000.00 บาท 14 ก.พ. 2561 -
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 288 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6519

 ตารางราคากลางน้ำยาจีโนม ปี61065.pdf

1,482,088.32 บาท 13 ก.พ. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 6485

 CCF07022561.pdf

1,280,000 6 ก.พ. 2561 -
โครงการซื้อวัคซีนเอชพีวี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 6445

 img 063.pdf

12,278,196 31 ม.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 6450

 CCF01022561.pdf

871,008.20 31 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro)
» สำนักระบาดวิทยา
# 6437

 ตารางซื้อโปรแกรมระบบจัดการSAS.pdf

738,300 บาท 30 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6391

 ตารางราคกลางวัสดุวิทย์5รายการ.pdf

767,470.00 บาท 22 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 6373

 ตารางราคากลางงานบุหรี่โลก61.pdf

1,018,105.00 บาท 19 ม.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 6355

 18 1 2561.pdf

656,400 บาท 18 ม.ค. 2561 -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและหลอดเก็บตัวอย่างเลือดไม่ผสมสารป้องกันเลือดแข็งตัว
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 6245

 01_062.pdf

1,147,000.-บาท 11 ม.ค. 2561 -
ประกาศเชิญชวนวิจารณ์ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มระบาดและข่าวกรอง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธี e-Bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 6186

 ราคากลาง+TOR.pdf

498,000 บาท 10 ม.ค. 2561 -
จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 6228

 10 1 2561 1.pdf

3,197,627 บาท 10 ม.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 21/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com