หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4536

 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf

15 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)
» กองคลัง
# 4512

 img 785.pdf

3 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศ Tor จ้างเหมารถเอกซเรย์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 4497

 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf

27 เม.ย. 2560 27 เม.ย. 2560 -
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sofosbuvir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4450
20 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2560 -
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Daclatasvir ๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4451

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Daclatasvir ๖๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet.pdf

20 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2560 ซื้อ
ประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 4455

 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา+ tor.pdf

20 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2560 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Denosumab 60 mg/1 ml solution for injection in pre-filled syringe, 1 ml prefilled syringe (51999999-739669) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4446

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Denosumab 60 mg solution for injection in pre-filled syringe , 1 ml , prefilled.pdf

19 เม.ย. 2560 24 เม.ย. 2560 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนเอชพีวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4443

 img 778.pdf

12 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 4437

 img 776.pdf

11 เม.ย. 2560 19 เม.ย. 2560 ซื้อ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4412

 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑).pdf

7 เม.ย. 2560 12 เม.ย. 2560 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4403

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

3 เม.ย. 2560 7 เม.ย. 2560 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4404

 spec.pdf

3 เม.ย. 2560 7 เม.ย. 2560 ซื้อ
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยา Raltegravir 400 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-647118)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4396

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Raltegravir 400 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-647118).pdf

31 มี.ค. 2560 5 เม.ย. 2560 -
ร่างประกาศ พร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 4397

 ร่างเอกสาร e-bidding วัสดุวิทยาศาสตร์ 130 รายการ.pdf

31 มี.ค. 2560 5 เม.ย. 2560 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Metformin 850 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-230680)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4373

 (ร่าง) ประกาศ Metformin 850 mg + Pioglitazone 15 mg film-coated tablet.pdf

23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Ritonavir 100 mg tablet (51999999-909069)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4374

 (ร่าง) ประกาศ Ritonavir 100 mg tablet.pdf

23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Liraglutide 6 mg 1 ml solution for injection 3 ml pen
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4375

 (ร่าง) ประกาศ Liraglutide 6 mg 1 ml solution for injection 3 ml pen.pdf

23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4326

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

17 มี.ค. 2560 22 มี.ค. 2560 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4327

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

17 มี.ค. 2560 22 มี.ค. 2560 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-208553)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4322

 (ร่าง) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf

16 มี.ค. 2560 21 มี.ค. 2560 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (701 รายการ) 24/36 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com