หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง

 img 715.pdf

20 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560 ซื้อ
เสนอแนะวิจารณ์_ขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-PinkForms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ของกรมควบคุมโรค
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 60-72.pdf

19 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภํณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใข่ยาจำนวน 2 รายการ.pdf

17 ม.ค. 2560 20 ม.ค. 2560 ซื้อ
ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ e-bidding 3,212,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 คุณลักษณะเฉพาะรถ.compressed.pdf

11 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 12 รายการ พร้อมค่าขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 690.pdf

21 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf

19 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2559 -
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ.pdf

19 ธ.ค. 2559 22 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยา Insulin aspart 30 iu/1 ml+insulin aspart protamine 70 iu/1 ml suspension for injection in pre-filled pen, 3 ml pen (51999999-660197)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Insulin Aspart.pdf

13 ธ.ค. 2559 16 ธ.ค. 2559 -
ร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภํณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 20161208104040.pdf

8 ธ.ค. 2559 14 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 20161208135438.pdf

8 ธ.ค. 2559 14 ธ.ค. 2559 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัรพ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 664.pdf

6 ธ.ค. 2559 9 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

6 ธ.ค. 2559 9 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 659.pdf

1 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
1 ธ.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง

 img 644.pdf

30 พ.ย. 2559 8 ธ.ค. 2559 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) และระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง

 img 647.pdf

29 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

 ประกาศร่าง (วินิจฉัยวัณโรค 8 รายการ).pdf

28 พ.ย. 2559 1 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างฯ Tor สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 ร่างฯ tor ประกาศประกวดราคา e-bidding 12 รายการ.compressed.pdf

25 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 -
ร่างฯ Tor สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 ร่าง tor สารเคมีฯ มาลาเรีย 1 รายการ 4,560,000.pdf

25 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีมีประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง

 img 634.pdf

24 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2559 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  (653 รายการ) 24/33 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com