หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment : PPE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4169

 ร่างประกาศ PPE.pdf

27 ก.พ. 2560 2 มี.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4153

 TOR.pdf

24 ก.พ. 2560 1 มี.ค. 2560 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 720 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4123

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ.pdf

23 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 ซื้อ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 720 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4124

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี.pdf

23 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 4114

 ร่างประกาศ.pdf

22 ก.พ. 2560 27 ก.พ. 2560 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet (51999999-647282)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4116

 (ร่าง) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet.pdf

22 ก.พ. 2560 27 ก.พ. 2560 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR ชนิด Real - TIME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4120

 img 738.pdf

22 ก.พ. 2560 27 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ e-bidding 2,428,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 4104

 ร่างฯ ประกาศ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานาหนะ 1 รายการ.pdf

21 ก.พ. 2560 24 ก.พ. 2560 ซื้อ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Efavirenz 600 mg. Emtricitabine 200 mg. Tenofovir 300
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4083

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Efavirenz 600 mg. Emtricitabine 200 mg. Tenofovir 300.pdf

14 ก.พ. 2560 17 ก.พ. 2560 -
ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ e-bidding 2,428,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 4085

 คุณลักษณะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง.pdf

14 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4063

 กระจายถุงยาง ปรับปรุง1.pdf

8 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2560 จ้างเหมาบริการ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4050

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Abacavir 600+lamivudine 300.pdf

6 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2560 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 12 รายการ พร้อมค่าขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 4048

 img 728.pdf

3 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2560 ซื้อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Bevacizumab 100 mg/ 4 ml concentrate for solution for infusion, 4 ml vial (51999999-985366)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4044

 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Bevacizumab 100 mg 4 ml concentrate for solution for infusion.pdf

2 ก.พ. 2560 7 ก.พ. 2560 -
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจไวรัส อินฟลูเอนซา (เอและบี) อาร์เอชวี แอนติเจน แบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4033

 TORน้ำยาเอนฟลูเอนซา(ครั้งที่2).pdf

1 ก.พ. 2560 6 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาทากันยุง ชนิดบรรจุขวด ขนาด 40 ml. จำนวน 192,364 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4030

 img 723.pdf

31 ม.ค. 2560 3 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (malaria rapid diagnostic tests ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4026

 img 720.pdf

30 ม.ค. 2560 2 ก.พ. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4019

 Binder2.pdf

27 ม.ค. 2560 1 ก.พ. 2560 จ้างเหมาบริการ
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 4013

 ประกาศประชาวิจารณ์ TOR งานบุหรี่โลก ปี 2560.pdf

26 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560 จ้างเหมาบริการ
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 4014

 tor ครุภัณฑ์คอม 6 ราย.pdf

26 ม.ค. 2560 8 ก.พ. 2560 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  (674 รายการ) 24/34 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.99.169
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com