หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5711

 20171116203626.pdf

35,813,300.00 บาท 16 พ.ย. 2560 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5672

 img 969.pdf

5,554,596 14 พ.ย. 2560 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5673

 img 970.pdf

41,520,600 14 พ.ย. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรคทางสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 5646

 3 .ตารางราคากลาง.pdf

1,350,000 13 พ.ย. 2560 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 92 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 5674

 3-60 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 92 รายการ 3,599,990 บาท.pdf

3,599,990 บาท 13 พ.ย. 2560 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5747

 P001.pdf

13 พ.ย. 2560 -
จ้างส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้วหวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ จำนวน 300,000 โด๊ส
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 5545

 61-002.pdf

1,058,272.80 บาท 8 พ.ย. 2560 -
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5629

 ตารางวงเงิน.pdf

8 พ.ย. 2560 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีปรกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5616

 7 11 2560.pdf

4,158,900 บาท 7 พ.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 5595

 va-023.pdf

1,155,000.-บาท 6 พ.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 5596

 va-025.pdf

2,015,000.-บาท 6 พ.ย. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัรฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 5566

 61-003.pdf

1,881,000.-บาท 1 พ.ย. 2560 -
(ร่าง2) ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ของ สารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5569

 ปปช มาลาเรีย 2 รายการ.pdf

4,920,000 1 พ.ย. 2560 -
(ร่าง2) ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ของ สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5570

 ปปช ไข้เลือดออก 6 รายการ.pdf

3,704,750 1 พ.ย. 2560 -
ราคากลางกระดาษโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 5579

 2-60 ราคากลางซื้อกระดาษโคลีนเอสเตอเรสฯ 2 รายการ 2,986,500 บาท.pdf

2,986,500 บาท 31 ต.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5518

 20171025113548.pdf

6,156,600.00 25 ต.ค. 2560 -
การกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของน้ำยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 5497

 ประกาศ.pdf

3,640,884.13 20 ต.ค. 2560 -
ราคากลางเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 5491

 1-60 ราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ 2,800,000 บาท.pdf

2,800,000 บาท 19 ต.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรคทางสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 5483

 ราคากลาง บทบารภารกิจกรม (1).pdf

1,350,000.-บาท 18 ต.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5517

 ตารางวงเงิน+ราคากลาง.pdf

1651765 18 ต.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 24/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com