หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จัดซื้อยาทากันยุงชนิดบรรจุซอง จำนวน 224,532 ซอง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5461

 16 10 2560.pdf

- 16 ต.ค. 2560 -
(ร่าง1) ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ของ สารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5462

 ปปฃ สารเคมีไข้มาลาเรีย.pdf

4920000 16 ต.ค. 2560 -
(ร่าง1) ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ของ สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5465

 ปปฃ สารเคมีไข้เลือดออก.pdf

3704750 16 ต.ค. 2560 -
ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
» กองการเจ้าหน้าที่
# 5466

 upload16-10-2560.pdf

603,000 บาท 16 ต.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ภายในสถาบันฯ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 5459

 ตารางวงเงินจ้างทำความสะอาดอาคารภายมในสถาบันฯ.pdf

4,941,090.- บาท 12 ต.ค. 2560 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5443

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ.pdf

3,062,800 บาท 11 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อทรายเทมีฟอส 1% SG ชนิดเคลือบเม็ดทราย จำนวน 17,117 กิโลกรัม
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5444

 11 10 2560 3.pdf

1,369,360 บาท 11 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อสารเคมี Zetacypermethrin สูตรผสม จำนวน 606 ลิตร
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5445

 11 10 2560 2.pdf

1,493,790 บาท 11 ต.ค. 2560 -
จัดซื้อสารเคมีเดลต้ามิทริน 0.5%EC จำนวน 5,440 ลิตร
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5446

 11 10 2560.pdf

2,339,200 บาท 11 ต.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดขอบเขตงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5449

 เผยแพร่ราคากลาง.pdf

625625 11 ต.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดขอบเขตงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 5450

 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf

750717 11 ต.ค. 2560 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 5453

 compressed_370656025.pdf

1,647,159.81 11 ต.ค. 2560 -
ราคากลางจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 5423

 20171005133109.pdf

1,950,000.00 บาท 5 ต.ค. 2560 -
จ้างพัฒนาโปรแกรมการติดตามปัญหาวัณโรคและเอดส์ ฯ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 5424

 ราคากลางจ้างพัฒนาโปรแกรมติดตามปัญหาวัณโรคและเอดส์ฯ.pdf

1989900 5 ต.ค. 2560 -
เผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 5419

 ราคากลาง.pdf

1,099,400 4 ต.ค. 2560 -
การกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 5402

 กำหนดราคากลางสารเคมี.pdf

3,995,840.00 3 ต.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายระบบ Sever call center และตู้สาขาโทรศัพท์ระบบเรื่องร้องเรียน (0 2590 3342) จำนวน 1 งาาน
» กองคลัง
# 5403

 20171003130252 (1).pdf

1,995,764 3 ต.ค. 2560 -
โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 5409

 price1.pdf

160,527,500.00 27 ก.ย. 2560 -
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 4 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
# 5365

 img- ราคากลางรถ .pdf

2632000 21 ก.ย. 2560 -
ให้ความเห็นชอบราคากลาง (อ้างอิง) และกำหนดรายละเอียดของงานจ้างสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2561
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 5359

 ตาราง + TOR.pdf

780000 20 ก.ย. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 25/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com