หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6974

 TORจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือ โรคติดต่อ .pdf

5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6928

 ขอบเขตรายละเอียดของงานจ้าง ทำบทเพลง.pdf

10 พ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง TOR จ้างทำบทเพลง โครงการรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6885

 TOR จ้างทำเพลง.pdf

9 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561 -
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6892

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 .pdf

26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยวิธี Single Platform Model ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6815

 TOR_Web_จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยวิธี Single Platform Model ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6803

 Tor การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ.pdf

9 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะเร่งด่วน “ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่เขตเมือง” (พื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ปี 2561
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 6781

 TOR ทำสื่อ.pdf

5 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6770

 scan0002.pdf

2 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 ซื้อ
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 16 ลูก
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6771

 scan0003.pdf

2 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านทักษะในรูปแบบมัลดิมีเดีย จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 6716

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ดด้านทักษณะในรูปแบบมัลติมีเดีย 500000 บาท.pdf

22 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
จัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» ศูนย์กฎหมาย
# 6681

 กำหนดราคากลาง.pdf

16 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ขอจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับสถานที่ห้ามขายและลักษณะวิธีการขาย แผ่นพับเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และInfographicกฎหมายเหล้าบุหรี่ที่ร้านค้าควรรู้
» ศูนย์กฎหมาย
# 6658

 กำหนดราคากลาง.compressed.pdf

12 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
พิมพ์หนังสือ เรื่องแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
» สำนักวัณโรค
# 6691

 พิมพ์หนังสือ แผนปฏิบัติการ 500,000.-บาท.pdf

7 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2561 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6650

 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 120,000.pdf

6 มี.ค. 2561 6 มี.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ เผยแพร่ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 15 กันยายน 2561 จำนวน 1 งาน
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6621

 TORโรค.pdf

5 มี.ค. 2561 8 มี.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ให้ความเห็นชอบราคากลาง (อ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อวีดีโอเรื่องโรคและภัยสุภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6572

 TOR สื่อ VDO.pdf

22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 -
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 6562

 CCF19022561_0003.pdf

19 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 -
จ้างเหมาผลิตสื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์โครวงการ "ผู้ขับขี่ปลอดสะอาดปราศจากวัณโรค"
» สำนักวัณโรค
# 6592

 CCF02272018-1.pdf

19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 6538

 CCF02142018_0001.pdf

14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 92 รายการ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6458

 Torวัสดุ สนง61.pdf

31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  (98 รายการ) 3/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com