หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี พิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ซื้อน้ำยา Genotype MTBDRplus VER 2.0.96 Test/Box จำนวน 30 กล่อง
» สำนักวัณโรค
# 3372

 ราคากลาง.pdf

1,278,947.40 9 ส.ค. 2559 -
จ้างออกแบบและพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวัณโรค 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 2852

 ราคากลางออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์วัณโรค 2 รายการ.pdf

2,500,000.-บาท 27 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2779

 ตารางราคากลาง.pdf

658,555.- บาท 26 ก.ค. 2559 -
ราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีและน้ำยาตรวจจีโนมไวรัสเอชไอวี/เอดส์ จำนวน 3 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2745

 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีฯ.pdf

16,632,840.00 บาท 22 ก.ค. 2559 -
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี จำนวน 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 2753

 ราคากลางน้ำยาวิธีพิเศษ.pdf

2,125,800.00 22 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร 2, 3, 4, 5, 7, 8 และลิฟต์ส่งของอาคาร 8 โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2756

 ตารางราคากลางบำรุงรักษาลิฟต์.pdf

303,340.- บาท 22 ก.ค. 2559 -
จัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1 จำนวน 10,500 เทสต์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 2711

 HIV Viral Load_0001.pdf

9,325,050 12 ก.ค. 2559 -
ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 2698

 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 รายการ.PDF

2,077,105.40 บาท 7 ก.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์การตรวจหาเชื้อเอชไอวี จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2671
727,600.00 บาท 27 มิ.ย. 2559 -
ราคากลางจ้างพัฒนาโปรแกรมการรายงานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในการติดตามการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR โดยผ่านมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2632

 20160620153655.pdf

4,000,000.00 บาท 20 มิ.ย. 2559 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาโครงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 2634

 พรบ โรคไม่ติดต่อ.pdf

2,000,000 บาท 16 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่ในการซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบความเร็วสูง (Multi-slice CT scan) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2564

 ตารางราคากลางอะไหล่ (1).pdf

2,840,000.- บาท 3 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบน Array card แบบ Real-Time PCR จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2565

 ตารางราคากลางเครื่อง pcr.pdf

2,815,200.00 บาท 3 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2488

 เลนส์ (1).pdf

1,527,400.- บาท 17 พ.ค. 2559 -
จ้างเหมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ............ จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2427

 4-59 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำ พรบ. โรคฯ 2,050,000 บาท.pdf

2,050,000 บาท 2 พ.ค. 2559 -
ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 2393

 price.pdf

12,022,501.81 บาท 20 เม.ย. 2559 -
ตารางราคากลางงานจ้างรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 2355

 ตาราง ปปช และ TOR วิธีพิเศษ.pdf

1000000 28 มี.ค. 2559 -
จ้างที่ปรึกษาโครงการ “การประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลประเทศไทย และประเทศเวียดนาม” ระยะที่ 4 “Evaluation of an Enhanced Tuberculosis Infection Control Intervention in Healthcare in Vietnam a
» กองคลัง
# 2273

 img 288.pdf

4,625,874 9 มี.ค. 2559 -
โครงการจ้างผู้ศึกษาการประมาณค่าการติดเชื้อเอชไอวี "Osmond&rsquos Algorithm Behavior Imputation" ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอายุน้อย
» กองคลัง
# 2306

 img 301.pdf

631,400 7 มี.ค. 2559 -
(สคร 5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วิธีพิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 2124

 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

13,497,600 บาท 26 ก.พ. 2559 -
  1  2  3  4  (68 รายการ) 3/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.108.182
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com