หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9038

 CCF_000235.pdf

9,431,900 24 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9032

 CCF_000233.pdf

12,667,300 21 เม.ย. 2563 -
ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9036

 ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 13 รายการ 939,700 บาท.pdf

939,700 บาท 17 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 9023

 Scan2563-04-15_174049.pdf

13618037.94 15 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9025

 Price.pdf

1,276,384 บาท 15 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9022

 ตารางราคากลาง+ ปร.4-6 + TOR.pdf

1,141,200.00 บาท 14 เม.ย. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9062

 ตารางแสดงวงเงินฯ_แบบ บก06.pdf

13 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9016

 CCF_000220.pdf

14,004,144 10 เม.ย. 2563 -
โครง
» กองคลัง
# 9011
8 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9012

 CCF_000218.pdf

12,974,143.63 8 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9013

 ราคากลาง บก.pdf

11,670,600 8 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินดานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE)ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
» กองคลัง
# 8998

 CCF_000212.pdf

6,139,608.33 1 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูล การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8994

 CCF_000209.pdf

5,163,333.33 31 มี.ค. 2563 -
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B2 จำนวน 2 ตู้
» สำนักวัณโรค
# 8996

 ราคากลาง BSC type231032563.pdf

1,200,000 31 มี.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8992

 Price.pdf

4,430,000.00 บาท 30 มี.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8993

 Price.pdf

751,273 บาท 30 มี.ค. 2563 -
โครงซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8989
15,548,820 27 มี.ค. 2563 -
โครงการเช่าเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 )
» กองคลัง
# 8986

 CCF_000203.pdf

2,530,828.20 20 มี.ค. 2563 -
โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8977

 CCF_000195.pdf

7,703,518.55 17 มี.ค. 2563 -
โครงการซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8971

 ราคากลาง-สเปค-ถุงยางอนามัย-สารหล่อลื่น-4-รายการ-63-บีบอัด.pdf

22,714,000 16 มี.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 3/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com