หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 720 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4054

 ตารางราคากลาง.pdf

3,708,000.- บาท 7 ก.พ. 2560 -
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจไวรัส อินฟลูเอนซา (เอและบี) อาร์เอชวี แอนติเจน แบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4022

 ราคากลางน้ำยาเอนฟลูเอนซา(ครั้งที่2).pdf

2,084,500.- บาท 30 ม.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4023

 ราคากลางจ้างก่อสร้างลิฟต์โรงอาหาร(1).pdf

2,748,435.- บาท 30 ม.ค. 2560 -
โครงการซื้อยาทากันยุง ชนิดบรรจุขวด ขนาด 40 ml. จำนวน 192,364 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4025

 img 719.pdf

6,280,884.60 30 ม.ค. 2560 -
ราคากลางจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 4018

 ราคากลางจ้างกระจายถุงยาง.pdf

2,408,000.00 บาท 27 ม.ค. 2560 -
โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (malaria rapid diagnostic tests ) จำนวน 122,400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 4020

 img 717.pdf

3,274,200 27 ม.ค. 2560 -
ศูนย์สารสนเทศ ขอเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 6 รายการ
» ศูนย์สารสนเทศ
# 4043

 ศูนย์สารสนเทศ ขอเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 6 รายการ.pdf

880200 26 ม.ค. 2560 -
ตางรางแสดงวงเงินราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 3999

 ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560.pdf

1353785.40 24 ม.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักระบาดวิทยา
# 3990

 ตาราง+TOR HIV ซิฟิลิส ไวรัสบี.pdf

23 ม.ค. 2560 -
ประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 3972

 Image190117051208.pdf

4,476,024.00 บาท 20 ม.ค. 2560 -
โครงการพัฒนาระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-PinkForms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ของกรมควบคุมโรค (จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ DDC e-PinkForms)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3964

 60-71.pdf

4,000,000.-บาท 19 ม.ค. 2560 -
ราคากลางจัดจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3959

 ราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 2 รายการ.pdf

1,360,000.00 บาท 17 ม.ค. 2560 -
ร่างฯ ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3888

 ปปช.pdf

3,212,000 11 ม.ค. 2560 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 3857

 4-60 ราคากลางซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์ 130 รายการ 2,503,800 บาท.pdf

2,503,800 บาท 27 ธ.ค. 2559 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตจดหมายข่าว กรมควบคุมโรค ประจำปี 2560
» กองคลัง
# 3861

 img 694.pdf

6,237,600 27 ธ.ค. 2559 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 3869

 ปปช.pdf

3212000 27 ธ.ค. 2559 -
โครงการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 12 รายการ พร้อมค่าขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3823

 img 688.pdf

5,034,992 21 ธ.ค. 2559 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 3794

 img677.pdf

3,707,200.00 บาท 14 ธ.ค. 2559 -
ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รากยาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3767

 20161208091426.pdf

1,360,000.00 บาท 8 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3768

 ตารางราคากลาง.pdf

3,057,310.- บาท 8 ธ.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 30/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com