หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และขอความเห็นชอบขอซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 1978

 img 169.pdf

9,233,000 22 ม.ค. 2559 -
จ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 1982

 ตารางราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2559.pdf

1,701,300 22 ม.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Lansoprazole 30 mg tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1953

 ราคากลาง Prevacid.pdf

15 ม.ค. 2559 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ชื่อใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ) ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 1954

 img 149.pdf

27,056,100 15 ม.ค. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 1940

 img 135.pdf

8,736,200 13 ม.ค. 2559 -
อนุมัติราคากลางโครงการจ้างเหมาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน
» สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
# 1938

 ราคากลางจ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการฯ 2559.pdf

2,398,940.-บาท 11 ม.ค. 2559 -
ประกวดราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 1913

 2-59 ราคากลางซื้อกระกาษโพลีเอสเตอร์ 5,442,000 บาท.pdf

5,442,000 บาท 6 ม.ค. 2559 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช (รหัสเก่า)
# 1909

 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง1.pdf321,000 บาท Simplexa Dengue (1).pdf

321,000 บาท 5 ม.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางรถพยาบาล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1886

 ตารางราคากลางรถพยาบาล.pdf

2,000,000.- บาท 29 ธ.ค. 2558 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 1894

 img 087.pdf

12,338,000 29 ธ.ค. 2558 -
โครงการจัดซื้อยาสามัญในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักวัณโรค
# 1905

 img 090.pdf

5,719,800 28 ธ.ค. 2558 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุที่ใช้ในการป้องกันกำจัดยุง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
» กองคลัง
# 1904

 img 089.pdf

6,644,140.- 25 ธ.ค. 2558 -
ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 1873

 1-59 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90 รายการ 4,000,000 บาท.pdf

4,000,000.00 บาท 24 ธ.ค. 2558 -
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1818

 price.pdf

3,783,000 บาท 14 ธ.ค. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1196

 Price.pdf

542,000.00 บาท 7 ก.ย. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนผิวกาย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1135

 Price.pdf

1,300,000.00 บาท 2 ก.ย. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1069

 Price.pdf

2,902,000.00 บาท 20 ส.ค. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1050

 Price.pdf

1,078,000.00 บาท 18 ส.ค. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1029

 price .2.pdf

390,000.00 บาท 11 ส.ค. 2558 -
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
# 1027

 price (e-gp).pdf

800,000.00 บาท 10 ส.ค. 2558 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 37/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com