หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจัดซื้อยาชื่อสามัญในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)
» สำนักวัณโรค
# 2236

 img 091.pdf

5,719,800 3 มี.ค. 2559 -
โครงการซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 2211

 img 263.pdf

12,296,000 1 มี.ค. 2559 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครัว ของสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (ครั้งที่ 3 )
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 2213

 img 265.pdf

26,597,100 1 มี.ค. 2559 -
โครงการซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 2185

 img 246 .pdf

11,466,976 25 ก.พ. 2559 -
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 2188

 ตารางวงเงิน.pdf

4,588,000 25 ก.พ. 2559 -
ประกาศราคากลางรถพยาบาล จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2167

 ตารางราคากลาง.pdf

2,000,000.- บาท 19 ก.พ. 2559 -
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส (HIV-1 Genotyping kit) โดยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 2141

 Price.pdf

3,454,000.00 บาท 16 ก.พ. 2559 -
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนท่แบบสมาร์ทโฟน พร้อมบริการสัญญาณอินเตอรืเน็ต ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 583 เครื่อง
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2140

 img 238.pdf

4,245,959 15 ก.พ. 2559 -
เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย (BBL.MGIT 7ml.)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 2125

 IMG.pdf

749000 12 ก.พ. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Abacavir 600 mg. + Lamivudine 300 mg. tablet (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2111

 ราคากลาง Abacavir 600 mg. + Lamivudine 300 mg. tablet.pdf

11 ก.พ. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Efavirenz 600 mg.+ Emtricitabine 200 mg.+ Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg. (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2112

 ราคากลาง Efavirenz 600 mg.+ Emtricitabine 200 mg.+ Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg..pdf

11 ก.พ. 2559 -
โครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
# 2095

 img 230.pdf

2,821,632 9 ก.พ. 2559 -
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ HIV
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
# 2086

 img-160204114922.pdf

4,262,880.- 4 ก.พ. 2559 -
โครงการจัดซื้อยา "ALUMA" (100 mg + .25 mg.)
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2057

 img 217.pdf

9,699,955.20 2 ก.พ. 2559 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2016

 ตารางราคากลาง ครั้งที่ 2.pdf

356,600.- บาท 29 ม.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และเชื้ออันตราย จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2041

 ตารางราคากลาง.pdf

3,585,551.54 29 ม.ค. 2559 -
โครงการซื้อรถสื่อสารปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 1974

 img 166.pdf

3,500,000 22 ม.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1975

 ตารางราคากลาง.pdf

655,000.-บาท 22 ม.ค. 2559 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และขอความเห็นชอบขอซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 1978

 img 169.pdf

9,233,000 22 ม.ค. 2559 -
จ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 1982

 ตารางราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2559.pdf

1,701,300 22 ม.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  (779 รายการ) 38/39 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.214.23.30
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com