หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 จำนวน 2,000 เล่ม
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 3989

 จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2000 เล่ม 997,240 บาท.pdf

997,240.00 บาท 23 ม.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 3938

 ตารางราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์.pdf

909,500.- 12 ม.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 3877

 img 696.pdf

14,940,970.- บาท 28 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Nevirapine ๒๐๐ mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3863

 Nevirapine ๒๐๐ mg.pdf

27 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Omeprazol ๒๐ mg cap
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3864

 Omeprazole ๒๐ mg.pdf

27 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา GPO-Z ๒๕๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3865

 GPO-VIR Z ๒๕๐ tab.pdf

27 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Simvastatin ๔๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3866

 Simvastatin ๔๐ mg.pdf

27 ธ.ค. 2559 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) จำนวน 3,000 เล่ม (วงเงิน 390,000.- บาท)
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 3839

 beidpricelist_231259.pdf

วงเงิน 390,000.- บาท 23 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodipine 5 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3845

 Amlodipine ๕ mg.pdf

23 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Amlodipine 10 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3846

 Amlodipine ๑๐ mg.pdf

23 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Azithromycin 250 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3847

 Azithromycin ๒๕๐ mg.pdf

23 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Lamivudine 150 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3848

 Lamivudine ๑๕๐ mg.pdf

23 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Zidovudine 300 mg+Lamivudine 150 mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3851

 Zidovudine 300 mg+Lamivudine 150 mg.pdf

23 ธ.ค. 2559 -
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้การควบคุมโรคหนอนพยาธิ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข นักเรียน และประชาชน ปีงบประมาณ 2560 (จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3835

 60-60.pdf

4,975,000.-บาท 22 ธ.ค. 2559 -
ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 4225

 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ.pdf

22 ธ.ค. 2559 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฎิบัติการแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 3,000 เล่ม
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 3827

 beidpricelist_211259.pdf

330,000 บาท 21 ธ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Vero rabies vaccine 0.5 ml
» สถาบันบำราศนราดูร
# 3798

 Verorub vaccin.pdf

15 ธ.ค. 2559 -
โครงการซื้อครุภัรพ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 3758

 img 663.pdf

7,976,000 6 ธ.ค. 2559 -
จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 3834

 15.ราคากลาง จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 4,900,000.pdf

4,895,000 บาท 6 ธ.ค. 2559 -
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใชายา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ซื้อยาชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 3750

 60-51.pdf

3,000,000.-บาท 2 ธ.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 4/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com