หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8961

 ประกาศราคากลางวัสดุวิทย์ 34 รายการ.pdf

1753950 6 มี.ค. 2563 -
โครงการซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
» กองคลัง
# 8955

 CCF_000175.pdf

8,516,666.66 5 มี.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8943

 MX-M314NV_20200227_144833.pdf

1,053,443.- บาท 27 ก.พ. 2563 -
เผยแพร่ราคากลาง การซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8958

 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เลนส์.pdf

3329500 24 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8932

 ราคากลาง Empagliflozin 21022563.pdf

๒,๔๒๖,๗๖๐.- บาท 21 ก.พ. 2563 -
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8925

 ประกาศราคากลาง.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8926

 ราคากลาง Ursodeoxycholic 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8927

 ราคากลาง Epoetin beta 5000 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8928

 ราคากลาง Etravirine 200 19022563.pdf

19 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อเครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8912

 CCF_000153.pdf

11,770,000 18 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8913

 CCF_000154.pdf

15,548,820 18 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8917

 บก. 01+ ปร. 6 + ปร. 4.pdf

1,262,600.00 18 ก.พ. 2563 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8911

 บก. 01 + ปร. 6 + ปร. 4.pdf

1,247,400.00 บาท 17 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8905

 CCF_000146.pdf

13,614,543.36 14 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8892

 ราคากลาง Sitagliptin 11022563.pdf

๔,๙๔๑,๒๑๖.- บาท 12 ก.พ. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8957

 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คอมพิวเตอร์.pdf

887300 12 ก.พ. 2563 -
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8888

 img09998.pdf

7 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8884

 CCF_000136.pdf

3,800,000 5 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 8871
3,643,875 31 ม.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8873

 แบบ บก.06 งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf

31 ม.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 4/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com