หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่ราคากลางยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8757

 ราคากลาง Dapagliflozin 24122562.pdf

2 ม.ค. 2563 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความ รู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ซ)
» กองคลัง
# 8754

 CCF_000066.pdf

4,935,050 27 ธ.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8739

 Price.pdf

1,563,000.00 บาท 23 ธ.ค. 2562 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 8729

 CCF_000049.pdf

8,828,288 20 ธ.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8734

 Price.pdf

3,055,850.00 บาท 20 ธ.ค. 2562 -
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8721

 Price.pdf

17 ธ.ค. 2562 -
โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8712

 CCF_000038.pdf

3,560,175 11 ธ.ค. 2562 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ (9 กลุ่ม)
» สำนักวัณโรค
# 8704

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์ 49 รายการ.pdf

2,501,673.81 2 ธ.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล Ambulance
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8696

 ราคากลาง.pdf

29 พ.ย. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8689

 CCF_000022.pdf

12,510,000 21 พ.ย. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท เงินงบประมาณ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8677

 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ MGIT.pdf

2,132,735 14 พ.ย. 2562 -
โครงการ ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุดโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8669
7,703,518.55 8 พ.ย. 2562 -
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8665

 ราคากลางวัสดุวิทย์88รายการ.pdf

3,897,749.95 7 พ.ย. 2562 -
ราคากลางซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8661

 ราคากลางไข้เลือกออกbidding.pdf

2,535,188.00 6 พ.ย. 2562 -
ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8662

 ราคากลาง.pdf

3,588,309.00 6 พ.ย. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8658

 ราคากลาง HIV.pdf

4,307,200 4 พ.ย. 2562 -
จัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ E-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8656

 31 10 2562.pdf

2,629,900 บาท 31 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8651

 ราคากลาง Sitagliptin 24102562.pdf

28 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8652

 ราคากลาง Entecavir 25102562.pdf

28 ต.ค. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8633

 ราคากลาง PCR.pdf

3382500 22 ต.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 6/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com