หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางยา Efavirenenze ๖๐๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2910

 34.efavirenze 600 mg.pdf

17 ส.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Gabapentin capsule ๓๐๐ mg
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2911

 36. Gabaptine 300 mg (2).pdf

17 ส.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตคู่มือพระราชบัญญัติโรคติดต่อทั่วไป พ.ศ. 2558 และ จ้างผลิตคู่มือการดูแลป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 2880

 ราคากลางจ้างผลิตคู่มือ 2 รายการ.pdf

904960 11 ส.ค. 2559 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตสื่อประชุาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน 5 รายการ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2886

 beid_pricelist_110859.pdf

640,000 บาท 11 ส.ค. 2559 -
ออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารในงานวัณโรค 2 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 2854

 ราคากลางออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารในงานวัณโรค 2 รายการ.pdf

199,250.-บาท 4 ส.ค. 2559 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2559
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2792

 beid_pricelist_732k_290759.pdf

732,000 บาท 29 ก.ค. 2559 -
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างผลิตแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 8 องค์กร การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2793

 beid_pricelist_150k_290759.pdf

150,000 บาท 29 ก.ค. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอาเซียนและภาษาสากลเผยแพร่สำหรับแรงงานและการท่องเที่ยวจำนวน 5 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2795

 29 7 2559.pdf

- 29 ก.ค. 2559 -
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า (จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 2796

 59-15.pdf

2,087,000.-บาท 29 ก.ค. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 จำนวน 1 งาน 3,000 เล่นโดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2788

 28 7 2559.pdf

- 28 ก.ค. 2559 -
โครงการบูรณาการดูแลสุขภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ (จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 5 รายการ)
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 2789

 59-13.pdf

2,775,400.-บาท 28 ก.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อภาพพลิกการดูแลสุขภาพเรื่องไวรัสตับอักเสบ เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 220 ชุด
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2763

 จ้างผลิตสื่อภาพพลิกการดูแลสุขภาพเรื่องไวรัสตับฯ.pdf

283,800.00 บาท 25 ก.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2724

 ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 รายการ.pdf

429,130.00 14 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับประกอบโครงการสัมมนาระดับชาติ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “Infection Prevention and Control for ASEAN Community : Preparedness of Thailand” จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2730

 ตารางราคากลาง+สเปค.pdf

390,000.00 บาท 14 ก.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพฯ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2934

 ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพฯ 3,998,700 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.pdf

3,998,700 บาท 14 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธิกรณีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2723

 9.1ตารางราคากลาง+สเปค.pdf

410,000.00 บาท 13 ก.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ "โรคติดเชื้อไวรัสซิกา"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 2697

 ราคากลางจ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์.pdf

2,994,000 บาท 7 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2694

 12ลงเว็บบำราศราคากลาง.pdf

449,400.00 6 ก.ค. 2559 -
โครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 2689

 59-8.pdf

1,900,500.-บาท 5 ก.ค. 2559 -
โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวัณโรค จำนวน 3 รายการ
» กองคลัง
# 2622

 img 401.pdf

3,700,00 4 ก.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 7/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com