หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8625

 ราคากลาง.pdf

750,000 18 ต.ค. 2562 -
โครงการร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8618

 CCF_000099.pdf

6,100,409.17 17 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8610

 ราคากลาง Insulin glargine 15102562.pdf

15 ต.ค. 2562 -
โครงการร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8613

 CCF_000095.pdf

14,579,000 15 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8608

 ราคากลาง Risedronate 09102562.pdf

11 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8597

 ราคากลาง ABV+LMV 09102562.pdf

9 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8598

 ราคากลาง Atazanavir 200 09102562.pdf

9 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8599

 ราคากลาง Atazanavir 300 09102562.pdf

9 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8591

 ราคากลาง Fluticasone 08102562.pdf

8 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8585

 ราคากลาง Fosfomycin 4 07102562.pdf

7 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8586

 ราคากลาง Raltegravir 04102562.pdf

7 ต.ค. 2562 -
โครงการร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน
» กองคลัง
# 8582

 CCF_000086.pdf

9,465,726.66 4 ต.ค. 2562 -
สคร 5 ราชบุรี เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8542

 ราคากลาง.compressed.pdf

649,200 บาท 10 ก.ย. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 คน 12 เดือน)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8559

 ราคากลางแม่บ้าน 4 คน.pdf

(4 คน) เป็นเงิน 549,744.- บาท 6 ก.ย. 2562 -
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8529

 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร.pdf

1,180,800.00 บาท 2 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» กองคลัง
# 8531

 e7fc1f80fcb8814c20c4db5d298d7834.pdf

5,956,760 2 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563
» กองคลัง
# 8522

 CCF_000046.pdf

6,488,988 30 ส.ค. 2562 -
โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8524

 CCF_000048.pdf

2,278,374 30 ส.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8515

 m29082562.pdf

859,236.00 29 ส.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8501

 9.ราคากลาง.PDF

15 ส.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 7/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com