หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องวัณโรค จำนวน 3 รายการ
» กองคลัง
# 2695

 img 401.pdf

3,710,000 4 ก.ค. 2559 -
รายละเอียดคุณลักษณะจ้างผลิตสื่อแนวทางและสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2559
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 2707

 สื่อแนวทางและสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2559.pdf

4,900,000 บาท 1 ก.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงสุขภาพของประเทศ จำนวน 6,000 เล่ม
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2627

 beidpricelist_200659.pdf

240000 บาท 20 มิ.ย. 2559 -
ราคากลางการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2589

 จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ.pdf

4,000,000.00 บาท 10 มิ.ย. 2559 -
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการพร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 2584

 compressed_444674492.pdf

9 มิ.ย. 2559 -
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2566

 ตารางราคากลาง.pdf

1,572,300.00 บาท 3 มิ.ย. 2559 -
ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (Hot zone)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2593

 ราคากลางจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 4,500,000 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.pdf

4,497,800 บาท 30 พ.ค. 2559 -
จ้างพิมพ์วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2517

 ตารางราคากลาง.pdf

209,250.- บาท 27 พ.ค. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 2490

 จ้างผลิตสื่อ 5 รายการ.pdf

4,000,000.00 บาท 18 พ.ค. 2559 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตหนังสือชุดความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 2471

 ราคากลางจ้างผลิตหนังสือชุดความรู้.pdf

1998000 16 พ.ค. 2559 -
โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค (โดยวิธีกรณีพิเศษ) จำนวน 150,000 เล่ม
» กองคลัง
# 2464

 img 348.pdf

3,898,500 13 พ.ค. 2559 -
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2421

 beid_pricelist280459.pdf

260000 28 เม.ย. 2559 -
จ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันวัณโรคสากล ปี 2559
» สำนักวัณโรค
# 2293

 ราคากลาง จ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันวัณโรคสากล ปี 2559.pdf

14 มี.ค. 2559 -
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส จำนวน 6 รายการ
» สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
# 2175

 beid_pricelist_230259.pdf

316,000 บาท 23 ก.พ. 2559 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ในโครงการสนับสนุนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2559
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 2267

 สื่อ รม 59.pdf

5,000,000.- 19 ก.พ. 2559 -
โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงานโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ปีที่ 5 จำนวน 11 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2555

 img 352.pdf

3,170,592 17 ก.พ. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อสารการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2582

 ราคากลางจ้างผลิตสื่อสารการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย 4,900,000 สวนสุนันทา.pdf

4,893,750.00 10 ก.พ. 2559 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2078

 ราคากลางยาองค์การ.pdf

- 5 ก.พ. 2559 -
ประกาศราคากลางยา Lopinavir ๒๐๐ mg/Ritonavir ๕๐ mg tab
» สถาบันบำราศนราดูร
# 2067

 29.Lopinavir ๒๐๐ mgRitonavir ๕๐ mg.pdf

3 ก.พ. 2559 -
ราคากลางจ้างผลิตสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 2583

 [DDC]ราคากลางจ้างผลิตสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 2,994,750 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.pdf

2,994,750.00 22 ม.ค. 2559 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (162 รายการ) 8/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com