หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8334

 ราคากลาง Liraglutide 20032562.pdf

20 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8335

 ราคากลาง Sitagliptin 20032562.pdf

20 มี.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8333

 . รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ 62.pdf

37,779,000.00 บาท 19 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1
» กองคลัง
# 8326

 img 499.pdf

14,266,560 18 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8322

 ราคากลาง Ezetimibe 15032562.pdf

15 มี.ค. 2562 -
โครงการรจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง
» กองคลัง
# 8311
12,327,200 7 มี.ค. 2562 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8312

 ประกาศราคากลาง 07032562.pdf

695,781.06 7 มี.ค. 2562 -
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8307

 img 486.pdf

4,014,000 5 มี.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8309

 ตารางแสดงวงเงิน_วัสดุทางการแพทย์ 3 รายการ.pdf

703,300.- 28 ก.พ. 2562 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 8237

 ตารางราคากลางงานบุรี่โลก ปี 2562 .pdf

899,335.00 26 ก.พ. 2562 -
โครงการซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจองประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์(Assistant&rsquos; Miroscope) จำนวน 1 ชุด
» กองคลัง
# 8212

 img 472.pdf

2,400,003 22 ก.พ. 2562 -
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8193

 ราคากลาง ABV+LMV 13022562.pdf

14 ก.พ. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค
» กองคลัง
# 8192

 img 469.pdf

14,977,100 13 ก.พ. 2562 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง)ต้านแผ่นดินไหว สำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8187

 img 462.pdf

12,006,700 8 ก.พ. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน (1 มีนาคม -30 กันยายน 2562)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8174

 ตารางกำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11).pdf

30 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อ IAL-F โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8185

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง_IAL-F.pdf

988,680.- 29 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8169

 ราคากลาง + spec.pdf

2,675,600.00 บาท 28 ม.ค. 2562 -
ราคากลางกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8170

 2-62 ราคากลางซื้อกระดาษโคลีนเอสเตอเรสฯ 2 รายการ 2,400,000 บาท.pdf

2,400,000 บาท 28 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8159

 price computer 7 item.pdf

22 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8162

 img 435.pdf

4,815,000 22 ม.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  (741 รายการ) 9/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com