หน้าแรก


 
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8317

 T_0050.PDF

13 มี.ค. 2562 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8301

 T_0015.PDF

27 ก.พ. 2562 -
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8299

 201806221529654874.PDF

11 ก.พ. 2562 -
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8278

 law65-220660-48.pdf

16 ม.ค. 2562 -
พระราชบัญญัติควบคุมผลิคภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8258
14 ธ.ค. 2561 -
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8259
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8260
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8261
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแก้ไขต้นแบบฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ตามพระราชบัญ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8262
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8263
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8264
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิแรต พ.ศ. 2556
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8265
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8266
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8267
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8268
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8269
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8270
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8271
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8272
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8273
14 ธ.ค. 2561 -
  1  2  3  4  (74 รายการ) 1/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com