หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 8 รายการ
» กองคลัง
# 9120

 CCF_000322.pdf

10 ก.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
» กองคลัง
# 9115

 CCF_000320.pdf

29 มิ.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตารวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 6,432 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค)
» กองคลัง
# 9110

 Scan2563-06-24_093549.pdf

24 มิ.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่
» กองคลัง
# 9103

 Scan2563-06-09_144843.pdf

9 มิ.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้เอื่้อต่อการทำงาน (Green Zone) จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 9098

 CCF_000296.pdf

4 มิ.ย. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการแบบห้องแถว 2 ชั้น 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
» กองคลัง
# 9097

 Scan2563-06-02_165339.pdf

2 มิ.ย. 2563 -
แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9101

 ประกาศแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ.pdf

1 มิ.ย. 2563 -
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9099

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2563 จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 1 รายการ.pdf

29 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9094

 img05111.pdf

26 พ.ค. 2563 -
ประกาศแผนจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 9089

 ประกาศแผนจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert จำนวน 10 เครื่อง(19 Kits)@674,500(พ.ค.63).pdf

25 พ.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการขับเคลือ่นคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 9083

 CCF_000268.pdf

20 พ.ค. 2563 -
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (820,000.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9088

 ยกเลิกประกาศ 820,000.-บาท.pdf

19 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (820,000.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9076

 น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า.pdf

18 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (1,008,000.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9078

 น้ำยาตรวจวัดปริมาณ 1,008,000บาท.pdf

18 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (640,000.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9079

 น้ำยาต้านไวรัส 640,000 บาท.pdf

18 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง(ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9073

 ปรับแผนเงินบำรุงครังที่ 1.pdf

15 พ.ค. 2563 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
» กองคลัง
# 9071

 CCF_000256.pdf

14 พ.ค. 2563 -
ประกาศแผนจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 21 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 9066

 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำยา LPA (SL)@735,000(เม.ย.63).pdf

13 พ.ค. 2563 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9064

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet.pdf

12 พ.ค. 2563 -
เผยแพร่แผนจัดซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9067

 แผน Etoricoxib 90 mg.12052563.pdf

12 พ.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  (1,568 รายการ) 1/79 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com