หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8496

 1.ประกาศเผยแพร่แผนรักษาความปลอดภัย ปี 63.PDF

9 ส.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒" จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 8497

 CCF_000026.pdf

9 ส.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Pregabalin 75 mg capsule
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8487

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Pregabalin 75 mg capsule.pdf

5 ส.ค. 2562 -
โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยต่างๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคาร และระเบียงรอบนอกของอาคารต่างๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» กองคลัง
# 8493

 CCF_000024.pdf

5 ส.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8480

 แผน Raltegravir 30072562.pdf

30 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» กองคลัง
# 8482

 CCF_000020.pdf

30 ก.ค. 2562 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8490

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยา.pdf

22 ก.ค. 2562 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8478

 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ.pdf

19 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» กองคลัง
# 8471

 CCF_000004.pdf

18 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction Real-time (PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(GeneXpert รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง
» กองคลัง
# 8472

 CCF_000005.pdf

18 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-๑ Test V๒.๐) จำนวน 150 กล่อง
» กองคลัง
# 8469

 CCF_000001.pdf

12 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load)
» กองคลัง
# 8464

 CCF_000003.pdf

10 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563
» กองคลัง
# 8465

 img 584.pdf

10 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563
» กองคลัง
# 8466

 img 585.pdf

10 ก.ค. 2562 -
เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8462

 เผยแพร่แผน ABV+LMV 09072562.pdf

9 ก.ค. 2562 -
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8463

 1.ประกาศเผยแพร่แผนทำความสะอาด ปี 63.PDF

9 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 8459

 img 578.pdf

8 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)
» กองคลัง
# 8460

 img 579.pdf

8 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8461

 img 580.pdf

8 ก.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E)โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8452

 img 577.pdf

2 ก.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  (1,318 รายการ) 1/66 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com