หน้าแรก


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8604

 แผน Risedronate 10102562.pdf

10 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8605

 แผน Sitagliptin 10102562.pdf

10 ต.ค. 2562 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8606

 เผยแพร่แผนสารเคมี.pdf

10 ต.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ (3 สายพันธุ์)
» กองคลัง
# 8602

 CCF_000092.pdf

9 ต.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์)
» กองคลัง
# 8603

 CCF_000091.pdf

9 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8592

 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 810,000 บาท.pdf

8 ต.ค. 2562 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8593

 ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องตรวจวัดไอระเหย.pdf

8 ต.ค. 2562 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8587

 ประกาศแผนเครื่องวัดคุณภาพอากาศ.pdf

7 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8577

 2.ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8579

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8580

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณ.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8569

 แผน ABV+LMV 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8570

 แผน Atazanavir 200 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8571

 แผน Atazanavir 300 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8572

 แผน Raltegravir 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8573

 แผน Fosfomycin 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8574

 แผน Fluticasone 02102562.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อยา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8575

 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet.pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน (Green Zone) จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 8567

 CCF_000079.pdf

30 ก.ย. 2562 -
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร 1.)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8568

 30 9 2563.pdf

30 ก.ย. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  (1,366 รายการ) 1/69 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com