หน้าแรก


 
การขอใช้บริการ

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชน ให้สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เปิดเผยก็ได้

ขั้นตอนการขอข้อมูล
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
2.1 สืบค้นจากแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป

สถานที่ติดต่อ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
เปิดให้บริการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์
0 2590 3269 , 0 2590 3000

โทรสาร
0 2591 8397


 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com