หน้าแรก


 
แบบฟอร์มคำขอข้อมูล
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
แฟ้มบันทึกการขอตรวจดูและสำเนาเอกสาร
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4529

 2017_05_04_13_34_07.pdf

-
ใบคำร้องขอค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4530

 2017_05_04_13_33_49.pdf

-
บัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4531

 2017_05_04_13_33_03.pdf

-
แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4532

 2017_05_04_13_34_29.pdf

-
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 4533

 2017_05_04_13_33_31.pdf

-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (5 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com