หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" และ "โรคมือ เท้า ปาก"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 tor แผ่นพับ.pdf

16 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 CCF07082561_0010 (1).pdf

7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 ซื้อ
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เงินงบลงทุน 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

6 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2561 ซื้อ
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เงินงบลงทุน 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

6 ส.ค. 2561 6 ส.ค. 2561 ซื้อ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์ กำจัดยุง ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ราคากลางและ TOR กระเป๋าผ้ายุงลาย.pdf

26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์ กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า จำนวน 3,750 ใบ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 2.2 pimTOR สื่อกระเป๋าผ้า.pdf

20 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤต (Crisis Risk Communication)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 2.2 TOR .pdf

3 ก.ค. 2561 6 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR กำจัดลูกน้ำยุงลายจ้างประชาสัมพันธ์.pdf

29 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียน และประชาชน ชนิดแผ่นพับ ภาษาไทย"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 b.รายละเอียดการจ้างออกแบบผลิตโรคพิษสุนัขบ้า เฉพาะเจาะจง.pdf

28 มิ.ย. 2561 3 ก.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR ลดป่วยตายไข้เลือดออก190661-1.pdf

18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ศูนย์สารสนเทศ จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยาย 3 ชุด และชุดแสดงผล 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ สาหรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ประจาปี 2561
» ศูนย์สารสนเทศ

 TOR จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเสียงบรรยาย 3 ชุด และชุดแสดงผล 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ.pdf

13 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TORจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือ โรคติดต่อ .pdf

5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ขอบเขตรายละเอียดของงานจ้าง ทำบทเพลง.pdf

10 พ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง TOR จ้างทำบทเพลง โครงการรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR จ้างทำเพลง.pdf

9 พ.ค. 2561 9 พ.ค. 2561 -
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 .pdf

26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยวิธี Single Platform Model ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ

 TOR_Web_จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยวิธี Single Platform Model ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
» ศูนย์สารสนเทศ

 Tor การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ.pdf

9 เม.ย. 2561 9 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะเร่งด่วน “ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่เขตเมือง” (พื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ปี 2561
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 TOR ทำสื่อ.pdf

5 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware
» ศูนย์สารสนเทศ

 scan0002.pdf

2 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 ซื้อ
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 16 ลูก
» ศูนย์สารสนเทศ

 scan0003.pdf

2 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 ซื้อ
  1  2  3  4  (69 รายการ) 1/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com