หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคขอ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 รายละเอียดงานจ้าง.PDF

23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างออกแบบและผลิตเอกสารความรู้ รู้แล้วรู้โรค 100 คำถาม-คำตอบ การป้องกันควบคุมโรค
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 Tor+ราคากลาง รู้แล้วรู้โรค.pdf

12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2561 -
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ Cognos version 11 จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 TOR Cognos 11.pdf

24 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบภาพและเสียงจากหลายแหล่ง(Microcontroller Unit) จำนวน 1 ระบบ
» ศูนย์สารสนเทศ

 IMG_20181022_0002_NEW.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
» ศูนย์สารสนเทศ

 TOR บำรุงรักษา VM.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน 20 ชุด
» ศูนย์สารสนเทศ

 บำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับก.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำารุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้า (Generator) ปีงบประมาณ 2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 TOR จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(1).pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U
» ศูนย์สารสนเทศ

 2018.09.25 - TORคุณลักษณะ Co-Lo_DDC.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 เช่า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 tor_20181018_0002_NEW.pdf

18 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ สื่อทางเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR.pdf

24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 tor จ้างบริการสืบค้นข่าว.pdf

24 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมี จำนวน 5 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 PDF_merged (10).pdf

24 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 ซื้อ
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
» สำนักวัณโรค

 คุณลักษณะ.pdf

20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 -
แบบรูปรายการละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 PDF_merged (11).pdf

18 ก.ย. 2561 -
แบบรูปรายการละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 CCF01102561_0002.pdf

18 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้ เพื่อรณรงค์ เรื่อง” กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก”
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 tor สติ๊กเกอร์ยุงลาย.pdf

5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ผลิตและพัฒนาคู่มือความรู้สำหรับประชาชนและเครือข่าย เรื่องการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม และเงื่อนไขการจัดพิมพ์
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR จ้างคู่มือน้ำท่วม.pdf

3 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 -
รายละเอียดและคุณลักษณะการจ้างผลิตแผ่นพับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 b.TOR ผลิตแผ่นพับ41500แผ่น.pdf

23 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" และ "โรคมือ เท้า ปาก"
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 tor แผ่นพับ.pdf

16 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 CCF07082561_0010 (1).pdf

7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 ซื้อ
  1  2  3  4  5  (87 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com