หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
» สำนักวัณโรค
# 9113

 TOR จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Xpert 10 เครื่อง (19 Kits)@674,500(มิ.ย.63).pdf

26 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 21 กล่อง
» สำนักวัณโรค
# 9090

 TOR จัดซื้อน้ำยา LPA (SL)@735,000(พ.ค.63).pdf

25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 -
จัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 9053

 tor จัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ.pdf

19 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 -
จัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,000 ขวด จากสภากาชาดไทย
» สำนักวัณโรค
# 9055

 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อน้ำยา พีพีด.pdf

9 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 -
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 15 เครื่อง (15 Kits) ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8553

 TOR ซ่อม Xpert 15 เครื่อง(15 kits)@532,500(ก.ย.62).pdf

13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8554

 TOR จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (น้ำยา MGIT)@942,884 (ก.ย.62).pdf

13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 ซื้อ
ยกเลิกประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักวัณโรค
# 8544

 CCF10092562.pdf

9 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8534

 สเปคจ้างยาม.pdf

4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 -
TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8398

 TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 12 ชุด.pdf

1 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2562 -
TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
» สำนักวัณโรค
# 8354

 TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits).pdf

4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562 -
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 8037

 TORวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ@602,196.pdf

30 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคขอ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 8012

 รายละเอียดงานจ้าง.PDF

23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างออกแบบและผลิตเอกสารความรู้ รู้แล้วรู้โรค 100 คำถาม-คำตอบ การป้องกันควบคุมโรค
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7977

 Tor+ราคากลาง รู้แล้วรู้โรค.pdf

12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2561 -
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ Cognos version 11 จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7914

 TOR Cognos 11.pdf

24 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบภาพและเสียงจากหลายแหล่ง(Microcontroller Unit) จำนวน 1 ระบบ
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7896

 IMG_20181022_0002_NEW.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7906

 TOR บำรุงรักษา VM.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน 20 ชุด
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7907

 บำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับก.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำารุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้า (Generator) ปีงบประมาณ 2562
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7910

 TOR จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(1).pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7911

 2018.09.25 - TORคุณลักษณะ Co-Lo_DDC.pdf

22 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 เช่า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ
# 7889

 tor_20181018_0002_NEW.pdf

18 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
  1  2  3  4  5  (98 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com