หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี สอบราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
» สำนักวัณโรค

 TORวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ@602,196.pdf

30 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 -
สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 13 พย – 16 พย 61
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 etc.rar

13 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) จำนวน 20,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 20181101191244.pdf

1 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดปริมาณคุณภาพของสารพันธุกรรมและโปรตีน
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 07 9 2561.pdf

7 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 19.spec.PDF

29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ 2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 11.ราคากลาง+spec ปปช.ขึ้น Web.pdf

15 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตวีดีทัศน์เรื่องระบบควบคุมโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทย
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 รายละเอียด ผลืตวีดีทัศน์.pdf

1 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2561 -
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในภาวะวิกฤตในพื้่นที่เขตเมือง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

27 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับประชาชน 4 ภาษา
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR พิษสุนัขบ้า.pdf

2 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2561 -
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นที่ทำงานชั่วคราว สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 จ้างปรับปรุงราชประชา.pdf

6 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 -
ทดสอบลงข้อมูล 28/12/2560
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 201704251493122800_10968217_1650212298548147_4927740709046876411_n.jpg

28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 -
ทดสอบลงข้อมูล 26/12/2560
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 20993039_1407055696008362_8233649200357575406_n.jpg

26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 -
จ้าทาสีอาคาร ศตม.7.1ขอนแก่น
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ.pdf

17 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 PDF_merged_26.pdf

16 ต.ค. 2560 19 ต.ค. 2560 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 50 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

 ccf11001.rar

11 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ 2561
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 spec clean .tif

22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ 2561
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 รักษาความปลอดภัย.tif

22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 -
ประกาศวิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ประกาศวิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ.pdf

16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 -
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ จึงขอเรียนเชิญสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
» สำนักระบาดวิทยา

 ประกาศ_tor.PDF

16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  (266 รายการ) 1/14 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com