หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง
# 9235

 CCF_000475.pdf

18 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9236

 ประกาศ+ เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

18 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9237

 ประกาศ+ เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

18 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9225

 scan0137.pdf

11 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563 -
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9226

 scan0139.pdf

11 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563 -
จ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 2020) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 9219

 CCF_000462.pdf

9 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักวัณโรค
# 9218

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ.pdf

8 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563 ซื้อ
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 9212

 ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

1 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563 -
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 9192

 img04614.pdf

25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9196

 CCF_000438.pdf

25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 9191

 CCF_000433.pdf

24 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 020) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9182

 CCF_000415.pdf

13 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9183

 CCF_000416.pdf

13 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประทมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9172

 CCF_000403.pdf

5 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร1-11)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9174

 CCF_000404.pdf

5 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg/๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9157

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg ๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

31 ก.ค. 2563 5 ส.ค. 2563 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9151

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

30 ก.ค. 2563 4 ส.ค. 2563 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9152

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐ iu ๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu ๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗)(e-bidding).pdf

30 ก.ค. 2563 4 ส.ค. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทส และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
» กองคลัง
# 9149

 CCF_000394.pdf

29 ก.ค. 2563 3 ส.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
ประกาศเผยแพร่ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9145

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf

22 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  (855 รายการ) 1/43 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com