หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8937

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

25 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8938

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

25 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8929
20 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8930

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

20 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8931

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu ๐.๓ ml solution for injection ๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

20 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8924

 ประกาศ TOR.pdf

19 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8916

 ร่างประกาศ+ เอกสาร เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business Intelligence (BI) จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8919

 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business Intelligence (BI) จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

18 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 ซื้อ
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๕ รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8933

 202002211228.pdf

18 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8909

 CCF_000151.pdf

17 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8910

 5.1 ร่างประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

17 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8918

 ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

17 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
» กองคลัง
# 8899

 CCF_000145.pdf

13 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 เช่า
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8891

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 -
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8887

 img09999.pdf

7 ก.พ. 2563 7 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้วงที่ 2)
» กองคลัง
# 8889
7 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8875

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

3 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2563 -
ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
# 8874

 ร่าง TOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf

31 ม.ค. 2563 5 ก.พ. 2563 -
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8866

 ร่างประกาศฯ ซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ.pdf

29 ม.ค. 2563 3 ก.พ. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8867

 ร่างประกาศฯ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ.pdf

29 ม.ค. 2563 3 ก.พ. 2563 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  (786 รายการ) 1/40 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com