หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8500

 11.ราคากลาง+สเปค ปปช.ขึ้นเว๊บ.PDF

15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8498

 20190809.pdf

9 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8485

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

1 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 -
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8474

 190762ประกาศร่างประกวดราคาน้ำยาCD4พร้อมอุปกรณ์ประกอบ.pdf

19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8475

 20190719.pdf

19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8468

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

11 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8457

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐) (e-bidding).pdf

8 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8458

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitafloxacin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๓๙๖๔๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

8 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๑๖๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8453

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๑๖๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

2 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๑๒๑๔๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8454

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Lansoprazole ๓๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๑๒๑๔๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.pdf

2 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection in pre-filled pen, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8446

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Insulin aspart ๓๐ iu ๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu ๑ ml suspension (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

28 มิ.ย. 2562 3 ก.ค. 2562 -
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8450

 ร่าง_ประกาศประกวดราคา.pdf

28 มิ.ย. 2562 3 ก.ค. 2562 -
ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MRR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8437

 img 572.pdf

21 มิ.ย. 2562 26 มิ.ย. 2562 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Cefminox ๑๐๐๐ mg powder for solution for injection,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8433

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Cefminox ๑๐๐๐ mg powder for solution for injection,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

19 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8434

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อCilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

19 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8410

 ร่าง TOR เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf

17 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 ซื้อ
ประกาศร่างประกวดราคาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
# 8408

 f004.pdf

15 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8409

 img 552.pdf

15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8402

 img 541.pdf

7 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8395

 ร่างประกาศรถตู้ (TOR).pdf

29 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (701 รายการ) 1/36 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com