หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8183

 20190206184022.pdf

6 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง
# 8177

 img 445.pdf

31 ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8172

 img 441.pdf

29 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8171

 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสฯ 2 รายการ.pdf

28 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 8167

 62_214.pdf

25 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๔ กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8165

 20190124_133937r.pdf

24 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 -
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดกราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8147

 ร่างประกวดราคาแก้ไข18012562.pdf

18 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8143

 img 425.pdf

17 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
» กองคลัง
# 8141

 ร่างประกาศจ้างก้อสร้างและถมดิน 4 รายการ สคร.8 อุดร ครั้งที่ 2.pdf

15 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยัน ชนิดของไข่หนอนพยาะิและโปรโตซัวจากอุจจาระ ด้วยวิธี Formalin Ether Concentration
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 8129

 62_196.pdf

11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศขสองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราค
» กองคลัง
# 8130

 20190111200705.pdf

11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างเอกสารประกวดกราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8132

 ประกาศร่างวิจารณ์11012562.pdf

11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8125

 ร่าง TOR เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน.pdf

8 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อUrsodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8114

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

7 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8116

 ร่าง TOR เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

7 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครังที่ 2)
» กองคลัง
# 8106

 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรม 1 เครื่อง 62.pdf

28 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8107

 img 407.pdf

28 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8108

 img 408.pdf

28 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 8098

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จน 4 รายการ ครั้งที่ 2.pdf

25 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาางก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8084

 img 383.pdf

19 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 จ้างก่อสร้าง
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  (660 รายการ) 1/33 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com