หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8607

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

11 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8595

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

9 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8596

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

9 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8600

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

9 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8601

 CCF_000090.pdf

9 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8590

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg ๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

8 ต.ค. 2562 11 ต.ค. 2562 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8584

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

7 ต.ค. 2562 10 ต.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8583

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

4 ต.ค. 2562 9 ต.ค. 2562 -
สคร 5 ราชบุรี (ประกาศร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาครที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8546

 ร่างประกาศเอกสารสอบทำความสะอาด ปี 63.compressed.pdf

10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
สคร 5 ราชบุรี (ประกาศร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสาถนที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8547

 ร่างประกาศ เอกสารสอบ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 63.compressed.pdf

10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ยกเลิกประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน
» สำนักวัณโรค
# 8539

 TOR ทำความสะอาด.pdf

9 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิ
» กองคลัง
# 8535

 6505076b3fab9b211818849ca32be243.pdf

3 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8527

 CCF_000051.pdf

2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 จ้างเหมาบริการ
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8528

 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร.pdf

2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 -
จ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8514

 BidR29082562.pdf

29 ส.ค. 2562 3 ก.ย. 2562 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8500

 11.ราคากลาง+สเปค ปปช.ขึ้นเว๊บ.PDF

15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8498

 20190809.pdf

9 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8485

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

1 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562 -
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8474

 190762ประกาศร่างประกวดราคาน้ำยาCD4พร้อมอุปกรณ์ประกอบ.pdf

19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8475

 20190719.pdf

19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 จ้างเหมาบริการ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (716 รายการ) 1/36 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com