หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 20181019174412 (1).pdf

19 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 ประกาศร่างวิจารณ์.pdf

19 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดต้ัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 20181012164742.pdf

12 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 20181012185617 (1).pdf

12 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูงฯ.pdf

11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล)
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 TOR โพลปี 62 มีท้ายร่าง.pdf

11 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 277.pdf

10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่า.pdf

10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 เช่า
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» ศูนย์สารสนเทศ

 ร่าง IMG_20181017_001.pdf

10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 ร่างประกาศวิจารณ์.pdf

10 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ

 ร่าง IMG_20181016_0001.pdf

9 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ร่างประกาศและร่างเอกกสารประกวดราคา (1).pdf

8 ต.ค. 2561 8 ต.ค. 2561 จ้างก่อสร้าง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 space.rar

8 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 -
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

 ร่างประกาศเชิญชวน + ร่างเอกสารประกวดราคา ฯ.pdf

3 ต.ค. 2561 8 ต.ค. 2561 -
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก.pdf

2 ต.ค. 2561 9 ต.ค. 2561 -
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

 ประกาศร่างเอกสารปรับปรุง.pdf

2 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561 -
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม้เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่อยยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
» สำนักงานเลขานุการกรม

 ประกาศวิจารณ์ การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2562.pdf

1 ต.ค. 2561 4 ต.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
» สำนักวัณโรค

 201808291535536811_tor 2 เครื่อง.pdf

28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

27 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561 -
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center) ครั้งที่ 2
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center) ครั้งที่ 2.pdf

27 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  (592 รายการ) 1/30 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com