หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ
# 8709

 MX-M453N_20191206_201352.pdf

6 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8699

 CCF_000030.pdf

2 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562 ซื้อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ (9 กลุ่ม)
» สำนักวัณโรค
# 8703

 TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 49 รายการ.pdf

2 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562 -
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล Ambulance ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8697

 รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง.pdf

29 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 -
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงร่าง)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8694

 TORวัสดุวิทย2 25112562.pdf

25 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุดโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8680

 CCF_000017.pdf

18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 ซื้อ
ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8676

 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 2,132,735 บาท.compressed.pdf

14 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 ซื้อ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8664

 ประกาศร่างวัสดุวิทย์88รายการ.pdf

7 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562 -
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสียง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8659

 ร่างประกวดราคามาลาเรีย.pdf

6 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 -
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8660

 ร่างประกวดราคาไข้เลือดออก.pdf

6 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 -
ร่างฯ ประกาศฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8657

 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV).compressed.pdf

4 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8650

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

28 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8636

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

24 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8630

 CCF_000108.pdf

22 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8632

 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ PCR 3,382,500.pdf

22 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8627

 CCF_000106.pdf

21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 ซื้อ
ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8624

 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 810,000 บาท.pdf

18 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8620

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu ๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

17 ต.ค. 2562 22 ต.ค. 2562 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8607

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

11 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8595

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

9 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  (734 รายการ) 1/37 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com