หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ประกาศเชิญชวนวิจาร์ณร่างขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

 TOR_Computerขึ้นweb170861.pdf

17 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 -
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี(HIV viral load)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF16082561_0004.pdf

16 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesESM) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 202.pdf

15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ร่างประกาศซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด 11 ที่นั่ง พิเศษ.pdf

15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 -
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Eleclric Generator) จำนวน ๑ เครื่อง(1,700,000)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator) จำนวน ๑ เครื่อง.pdf

10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 -
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

 ประกาศร่าง10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesESM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 194.pdf

9 ส.ค. 2561 9 ส.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย.pdf

9 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล).pdf

9 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 -
ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) ร่างประกาศและร่างเอกสาร พร้อมสเปค.pdf

3 ส.ค. 2561 8 ส.ค. 2561 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 2 aug 18.pdf

2 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 ซื้อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อLiraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ Liraglutide ๖ mg ๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

25 ก.ค. 2561 1 ส.ค. 2561 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดปรับระยะการมองได้ 2 แบบ พร้อมกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 สเปคกลางชุดกล้องบำราศ แนบท้าย.pdf

24 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย.pdf

24 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม.pdf

20 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 ซื้อ
ร่าง ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (e-bidding) จำนวน 2 หลัง วงเงิน 632,200 บาท เงินบำรุง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

 ร่าง ประกาศ โรงจอดรถ.pdf

19 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 จ้างก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สารเคมี Zetacypermethrin สูตรผสม ขนาด 1 ลิตรต่อขวด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

 ประกาศร่างฉบับเต็ม.pdf

18 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมปริมาตร.pdf

16 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายภายในสถาบัน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบ.pdf

13 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 -
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV drug resistance)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF13072561_0004.pdf

13 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  (514 รายการ) 1/26 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com