หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Mometasone furoate ๕๐ mcg ๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

14 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

14 ธ.ค. 2561 19 ธ.ค. 2561 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ ๗ ห้องต่อ ๑ ชุด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
» กองคลัง

 ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ สคร 9 นครราชสีมา.pdf

12 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561 จ้างก่อสร้าง
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

11 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561 -
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธ
» ศูนย์สารสนเทศ

 tableau2-20181211.pdf

11 ธ.ค. 2561 14 ธ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

6 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

6 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg ๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

6 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561 -
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

3 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 -
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf

3 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 -
ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» ศูนย์สารสนเทศ

 web_20181130.pdf

30 พ.ย. 2561 6 ธ.ค. 2561 จ้างเหมาบริการ
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี 3 รายการ 62.pdf

30 พ.ย. 2561 6 ธ.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 343.pdf

28 พ.ย. 2561 3 ธ.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 000.pdf

28 พ.ย. 2561 3 ธ.ค. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 341.pdf

27 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» ศูนย์สารสนเทศ

 car 20181126.pdf

26 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 332.pdf

21 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 334.pdf

21 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 326.pdf

20 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 ซื้อ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 327.pdf

20 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 ซื้อ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (635 รายการ) 1/32 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com