หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศร่าง TOR (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ /วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9112

 ร่างประกาศ น้ำยา CD4.pdf

25 มิ.ย. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9107

 CCF_000300.pdf

16 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9108

 CCF_000301.pdf

16 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9104

 CCF_000298.pdf

10 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9102

 ร่างประกาศฯ จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 1 รายการ.pdf

8 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 9093

 CCF_000279.pdf

26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9095

 CCF_000281.pdf

26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9086

 ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

21 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
» กองคลัง
# 9080

 Scan2563-05-19_143140.pdf

19 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time จำนวน 15,840 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 9075

 CCF_000263.pdf

18 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9077

 111.pdf

18 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9072

 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

15 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ปรับปรุงครั้งที่ 1)
» กองคลัง
# 9059

 CCF_000251.pdf

7 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ซื้อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
» กองคลัง
# 9049

 CCF_000245.pdf

1 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
» กองคลัง
# 9050

 CCF_000245.pdf

1 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
» กองคลัง
# 9051

 CCF_000245.pdf

1 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 จ้างก่อสร้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9048

 เผยแพร่วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม.pdf

30 เม.ย. 2563 7 พ.ค. 2563 -
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9044

 CCF_000239.pdf

29 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9040

 ร่างประกาศฯ จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 13 รายการ.pdf

23 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 จ้างเหมาบริการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9063

 ร่างประกาศ.pdf

23 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (831 รายการ) 1/42 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com