หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่อง
» กองคลัง
# 9119

 CCF_000319.pdf

4,515,000 8 ก.ค. 2563 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 9117

 Scan2563-06-30_171412.pdf

8,4000,000 30 มิ.ย. 2563 -
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
» สำนักวัณโรค
# 9114

 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert 10 เครื่อง (19 Kits)@674,500(มิ.ย.63).pdf

26 มิ.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (จ)
» กองคลัง
# 9116

 Scan2563-06-29_112923.pdf

2,534,518.12 26 มิ.ย. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ)
» กองคลัง
# 9111

 CCF_000310.pdf

12,614,411.54 24 มิ.ย. 2563 -
ราคากลางซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 21 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 9091

 ราคากลางซื้อน้ำยา LPA (SL)@735,000(พ.ค.63).pdf

25 พ.ค. 2563 -
โครงการซื้อยาเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline (Champix) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 9084

 CCF_000269.pdf

20,282,860.40 21 พ.ค. 2563 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 19 รายการ จำนวน 5 รายการ
» กองคลัง
# 9081

 CCF_000266.pdf

4,588,400 19 พ.ค. 2563 -
ตารางราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9065

 ตารางราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet.pdf

12 พ.ค. 2563 -
จัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,000 ขวด จากสภากาชาดไทย
» สำนักวัณโรค
# 9056

 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำยา พีพีดี.pdf

5 พ.ค. 2563 -
ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9058

 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet.pdf

5 พ.ค. 2563 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค)
» กองคลัง
# 9046

 CCF_000241.pdf

2,560,000 29 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง)
» กองคลัง
# 9047

 CCF_000242.pdf

5,200,000 29 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200 mg จำนวน 40,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง)
» กองคลัง
# 9042

 CCF_000238.pdf

4,200,000.00 28 เม.ย. 2563 -
ตารางราคากลาง Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9035

 ตารางราคากลาง Losartan potassium 100 mg film-coated tablet.pdf

22 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan) ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง
» กองคลัง
# 9029
21,828,000 21 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาที กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ)
» กองคลัง
# 9027

 Scan2563-04-17_135032.pdf

11,933,821.00 บาท 17 เม.ย. 2563 -
ซื้อยา Rifapentine 150 mg ราคาเม็ด/แคปซูล
» สำนักวัณโรค
# 9006

 CCF07042563_0001.pdf

719,040.00 7 เม.ย. 2563 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักวัณโรค
# 9007

 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf

971,874.36 7 เม.ย. 2563 -
ตารางราคากลาง Ritonavir 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9000

 ตารางราคากลาง Ritonavir 100 mg film-coated tablet .pdf

1 เม.ย. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  (1,084 รายการ) 1/55 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com