หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน จาก ผู้ให้เช่ารายเดิม จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8714

 CCF_000041.pdf

3,716,585.25 12 ธ.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8711

 CCF_000037.pdf

4,977,604.80 9 ธ.ค. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8707
7,307,580 6 ธ.ค. 2562 -
ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ (วิธีคัดเลือก)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8663

 ราคากลางไข้เลือดออกคัดเลือก.pdf

6 พ.ย. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 3,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8655

 CCF_000004.pdf

3,210,000 30 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8647

 ตารางราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet.pdf

28 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8648

 ตารางราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet.pdf

28 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8640

 2.ตารางราคากลาง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg.pdf

25 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8641

 ตารางราคากลาง Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablet.pdf

25 ต.ค. 2562 -
โครงการร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8631
7,356,250 22 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8578

 2.ตารางราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8581

 2.ตารางราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8576

 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet .pdf

2 ต.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการฯ
» สำนักระบาดวิทยา
# 8705

 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการฯ.pdf

180,000 บาท 26 ก.ย. 2562 -
ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานด้านการบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไป และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ
» สำนักระบาดวิทยา
# 8706

 ราคากลางจ้างเหมาบุุคลภายนอกฯ.pdf

201,600 บาท 26 ก.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8560

 11.ราคากลาง.pdf

25 ก.ย. 2562 -
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นห้องประชุม
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8555

 CCF_16092019_01.pdf

178,369.- บาท 16 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 8552

 CCF_000064.pdf

6,187,800 13 ก.ย. 2562 -
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๑๕ เครื่อง (15 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 8549

 ราคากลางซ่อม Xpert 15 เครื่อง(15 kits)@532,500(ก.ย.62).pdf

๕๓๒,๕๐๐.- บาท 12 ก.ย. 2562 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8550

 ราคากลางซื้อน้ำยา MGIT 2 รายการ@942,884(ก.ย.62).pdf

๙๔๒,๘๘๔.- บาท 12 ก.ย. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (1,035 รายการ) 1/52 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com