หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8934

 ประกาศราคากลางจัดซื้อแอร์.pdf

162000 21 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลางยา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8915

 ตารางราคากลาง.pdf

18 ก.พ. 2563 -
โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8897

 CCF_000144.pdf

1,505,000 13 ก.พ. 2563 -
โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค
» กองคลัง
# 8881

 CCF_000133.pdf

1,420,000 5 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 6,480 เทสต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค)
» กองคลัง
# 8882

 CCF_000134.pdf

4,989,258.40 5 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ SPot (T-Spot.TB ) จำนวน 1,752 เทสต์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค)
» กองคลัง
# 8883

 CCF_000135.pdf

2,628,000 5 ก.พ. 2563 -
ราคากลางกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีจำกัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8898

 ราคากลางกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสฯ จำนวน 2 รายการ.pdf

2,786,380 บาท 4 ก.พ. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบแฟลตพักอาศัย 16 ครอบครัว
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8870

 ปร4 ปร5.pdf

430,000.00บาท 30 ม.ค. 2563 -
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8841

 CCF_000114.pdf

3,625,573 23 ม.ค. 2563 -
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1,293,900.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 8820

 ราคากลาง 2 รายการ 1,293,900บาท.pdf

20 ม.ค. 2563 -
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8812

 สเปคและราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ.pdf

269100 17 ม.ค. 2563 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) พร้อมการกระจายวัคซีนสำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนห้องกันโรคหัด จำนวน 850,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8770

 CCF_000138.pdf

51,000,000 7 ม.ค. 2563 -
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารระบาดวิทยาภาคสนาม(OSIR) ฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
» สำนักระบาดวิทยา
# 8822

 ราคากลางจ้างทำวารสารระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2563.pdf

500,000 7 ม.ค. 2563 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจดื้อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay ) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค)
» กองคลัง
# 8745

 CCF_000064.pdf

3,840,000 25 ธ.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8724

 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet .pdf

18 ธ.ค. 2562 -
โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน จาก ผู้ให้เช่ารายเดิม จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8714

 CCF_000041.pdf

3,716,585.25 12 ธ.ค. 2562 -
จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เครือข่ายการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ขนาดพกพา
» สำนักระบาดวิทยา
# 8758

 ราคากลางจ้างพิมพ์เอกสาร.pdf

143,380 11 ธ.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8711

 CCF_000037.pdf

4,977,604.80 9 ธ.ค. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการประจำปีงบประมาณ พ
» กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
# 8720

 ราคากลาง.pdf

393,760 บาท 9 ธ.ค. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8707
7,307,580 6 ธ.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (1,053 รายการ) 1/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com