หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปรอมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8499

 20190814110537.pdf

5,544,000.00 บาท 9 ส.ค. 2562 -
จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit)ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ รอบ NFR (STAR 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8495
2,500,000 8 ส.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8488

 2.ตารางราคากลาง.pdf

5 ส.ค. 2562 -
โครงการซื้อชุดตรวจน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค)
» กองคลัง
# 8486

 CCF_000022.pdf

2,590,000 1 ส.ค. 2562 -
โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ( HIS) จำนวน 12 เดือน
» กองคลัง
# 8479

 CCF_000018.pdf

2,640,000 26 ก.ค. 2562 -
จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8494

 CCF_26072019_01 (2).pdf

147,627.90 บาท 26 ก.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิดสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8470
6,200,000 12 ก.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางยา Pregabalin 75 mg capsule
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8444

 2.ตารางราคากลาง.pdf

26 มิ.ย. 2562 -
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อสารเคมี 4 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8435

 รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อสารเคมี 4 รายการ.pdf

1,696,800 บาท 20 มิ.ย. 2562 -
โครงการจ้างจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง (๓๕ kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8426

 20190617104429.pdf

๑,๒๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท 17 มิ.ย. 2562 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ และ บี จำนวน 3 รายการ
» กองคลัง
# 8424

 img 564.pdf

4,945,625 31 พ.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8422

 CCF_27052019_01(2).pdf

102,000 บาท 27 พ.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8423

 CCF_27052019_01(3).pdf

120,400 บาท 27 พ.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8419

 20190524150552.pdf

5,544,000.00 บาท 24 พ.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8415

 img 560.pdf

3,664,000 23 พ.ค. 2562 -
โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8416

 img 561.pdf

21,262,400 23 พ.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติในการเฝ้าระวังเชื้ัอก่อโรค
» สำนักระบาดวิทยา
# 8476

 ราคากลางขนส่งตัวอย่าง.pdf

251,040 บาท 14 พ.ค. 2562 -
โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8401

 img 538.pdf

4,950,000 3 พ.ค. 2562 -
โครงการ จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8400

 img 536.pdf

4,992,000 2 พ.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8399

 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 12 ชุด@557,256.pdf

557,256.00 บาท 1 พ.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  (1,004 รายการ) 1/51 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com