หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8578

 2.ตารางราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8581

 2.ตารางราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg.pdf

4 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8576

 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet .pdf

2 ต.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8560

 11.ราคากลาง.pdf

25 ก.ย. 2562 -
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นห้องประชุม
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8555

 CCF_16092019_01.pdf

178,369.- บาท 16 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 8552

 CCF_000064.pdf

6,187,800 13 ก.ย. 2562 -
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๑๕ เครื่อง (15 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 8549

 ราคากลางซ่อม Xpert 15 เครื่อง(15 kits)@532,500(ก.ย.62).pdf

๕๓๒,๕๐๐.- บาท 12 ก.ย. 2562 -
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักวัณโรค
# 8550

 ราคากลางซื้อน้ำยา MGIT 2 รายการ@942,884(ก.ย.62).pdf

๙๔๒,๘๘๔.- บาท 12 ก.ย. 2562 -
สคร 5 ราชบุรี เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8541

 ราคากลาง.compressed.pdf

848,000 บาท 10 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
» กองคลัง
# 8545

 CCF_000060.pdf

6,446,112 10 ก.ย. 2562 -
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 8533

 ราคากลางจ้างยาม ปี 63.pdf

1482000 4 ก.ย. 2562 -
โครงการจ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒"
» กองคลัง
# 8537

 CCF_000056.pdf

3,571,450 4 ก.ย. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Vial Load) จำนวน 11,520 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8526

 CCF_000050.pdf

9,792,000 31 ส.ค. 2562 -
โครงการเช่าพื้นที่คลินิกและพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
» กองคลัง
# 8525

 20190829153641.pdf

3,933,828.00 บาท 30 ส.ค. 2562 -
โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit)ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มน้ำโขง (RAI2E)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8516

 CCF_000039.pdf

2,800,000 29 ส.ค. 2562 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,747,200 บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 8512

 ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

1,747,200 บาท 27 ส.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8511

 CCF_000037.pdf

6,167,000 26 ส.ค. 2562 -
ราคากลางจ้างเหมาจัำทำวารสารระบาดวิทยาภาคสนาม (Outbreak Surveillance Report,OSIR) ฉบับภาษาอังกฤษ
» สำนักระบาดวิทยา
# 8538

 ราคากลางจ้างเหมาทำวารสารระบาดวิทยาภาคสนาม(OSIR) ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf

200,000 บาท 22 ส.ค. 2562 -
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 16 รายการ
» กองการเจ้าหน้าที่
# 8503

 CCF_21082019_01(1).pdf

160,000 บาท 16 ส.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปรอมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8499

 20190814110537.pdf

5,544,000.00 บาท 9 ส.ค. 2562 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (1,023 รายการ) 1/52 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com