หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี เฉพาะเจาะจง)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (504,300.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 9223

 ราคากลาง วัสดุวิทย์3รายการ.pdf

10 ก.ย. 2563 -
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
» กองการเจ้าหน้าที่
# 9230

 Scan_490800.pdf

490,800 บาท 10 ก.ย. 2563 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 12 เดือน
» กองคลัง
# 9213

 CCF_000449.pdf

6,803,220 2 ก.ย. 2563 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test,V2.0) จำนวน 9,600 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2)(ค)
» กองคลัง
# 9210

 ราคากลาง สเปค CAPCTM HIV-1 สคร.11.pdf

7,392,000 1 ก.ย. 2563 -
โครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 9211

 CCF_000447.pdf

7,356,250 1 ก.ย. 2563 -
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
# 9202

 ตารางราคากลาง ยาม 64.pdf

1483872 27 ส.ค. 2563 -
จ้างซ่อมแซมทาสีสำนักงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 และอาคาร 5
» กองการเจ้าหน้าที่
# 9229

 Scan_494910.pdf

494,910 บาท 20 ส.ค. 2563 -
โครงการซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
» กองคลัง
# 9180

 CCF_000414.pdf

3,999,900 11 ส.ค. 2563 -
โครงการซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
» กองคลัง
# 9181

 CCF_000414.pdf

3,999,900 11 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9205

 ตารางวงเงินจ้าง.pdf

7 ส.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 9166

 ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์-หน้า-1.pdf

237,540.00 บาท 31 ก.ค. 2563 -
ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9154

 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

30 ก.ค. 2563 -
ตารางราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9156

 ตารางราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet.pdf

30 ก.ค. 2563 -
โครงซื้อน้ำยาตารวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 6,432 เทสต์
» กองคลัง
# 9150

 CCF_000396.pdf

4,948,330.56 29 ก.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9217

 scan0125.pdf

592,200 29 ก.ค. 2563 -
จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2563
» กองการเจ้าหน้าที่
# 9175

 CCF_06082020_01(1).pdf

170,097.90 บาท 24 ก.ค. 2563 -
ตารางราคากลาง Ritonavir 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร
# 9127

 ตารางราคากลาง Ritonavir 100 mg film-coated tablet .pdf

14 ก.ค. 2563 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่อง
» กองคลัง
# 9119

 CCF_000319.pdf

4,515,000 8 ก.ค. 2563 -
โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 9117

 Scan2563-06-30_171412.pdf

8,4000,000 30 มิ.ย. 2563 -
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
» สำนักวัณโรค
# 9114

 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Xpert 10 เครื่อง (19 Kits)@674,500(มิ.ย.63).pdf

26 มิ.ย. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  (1,102 รายการ) 1/56 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com