หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี สอบราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun System จำำน1 โปรแกรม โดยวิธีคัดเลือก
» กองคลัง
# 9215

 CCF_000455.pdf

2,761,626.12 3 ก.ย. 2563 -
โครงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา56(1)(ง)
» กองคลัง
# 9209

 CCF_000445.pdf

7,795,652.99 1 ก.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (Cobas HIV-1) จำนวน 20,160 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» กองคลัง
# 8948

 Scan2563-02-28_104137.pdf

15,523,200.00 28 ก.พ. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8950

 Scan2563-03-07_114449.pdf

41,262,400.00 บาท 28 ก.พ. 2563 -
โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
» กองคลัง
# 8477
4,815,000 24 ก.ค. 2562 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
» กองคลัง
# 8432

 img 569.pdf

12,327,200 18 มิ.ย. 2562 -
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมวัณโรคในพิ้นที่เขตเมือง ด้วยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2562
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 8113

 ราคากลาง.PDF

4 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8152

 4.2 ตารางราคากลาง เผยแพร่.pdf

1,733,400.00 บาท 27 ธ.ค. 2561 -
โครงการซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8092

 2.2 ตารางราคากลาง e-gp.pdf

501,800 บาท 24 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ สื่อทางเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7770

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

497550 24 ก.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 7680

 ราคากลาง BOQ ร่างTOR ก่อสร้างอาคาร สคร.10 อุบล 62.pdf

41,434,900.00 บาท 14 ก.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า จำนวน 3,750 ใบ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 7342

 2.1pimราคากลางสื่อกระเป๋าผ้า.pdf

498,750.- บาท 20 ก.ค. 2561 -
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 7230

 comRAI61.jpg

16 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 7016

 price.jpg

19 มิ.ย. 2561 -
การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ (STAR2)
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
# 7017

 การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ (STAR2).pdf

18 มิ.ย. 2561 -
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7003

 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ.pdf

348,855.31 12 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องผลิตยา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 6930

 price.jpg

18 พ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เรื่องระบบควบคุมโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทย
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 6862

 ตาราง ผลิตวีดีทัศน์.pdf

140000 1 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตเมือง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
# 6848

 ราคากลาง .pdf

27 เม.ย. 2561 -
โครงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ
# 6917

 ปปช_โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

473245.00 26 เม.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  (521 รายการ) 1/27 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com