หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี สอบราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างบริการสืบค้นข่าวออนไลน์ สื่อทางเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

497550 24 ก.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลาง BOQ ร่างTOR ก่อสร้างอาคาร สคร.10 อุบล 62.pdf

41,434,900.00 บาท 14 ก.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ชนิดกระเป๋าผ้า จำนวน 3,750 ใบ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 2.1pimราคากลางสื่อกระเป๋าผ้า.pdf

498,750.- บาท 20 ก.ค. 2561 -
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 comRAI61.jpg

16 ก.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 price.jpg

19 มิ.ย. 2561 -
การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ (STAR2)
» สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

 การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 รายการ (STAR2).pdf

18 มิ.ย. 2561 -
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ.pdf

348,855.31 12 มิ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องผลิตยา
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 price.jpg

18 พ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เรื่องระบบควบคุมโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทย
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ตาราง ผลิตวีดีทัศน์.pdf

140000 1 พ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในภาวะวิกฤตในพื้นที่เขตเมือง
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 ราคากลาง .pdf

27 เม.ย. 2561 -
โครงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» ศูนย์สารสนเทศ

 ปปช_โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

473245.00 26 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Bactec MGIT 960
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 ราคากลาง.pdf

25 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัด Website จัดการข้อมูล One Health Bangkok
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 1.จ้างเหมาจัดทำWebsite 11 เม.ย.61.pdf

20 เม.ย. 2561 -
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 103 รายการ (จำนวน 6 กลุ่มรายการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 103 รายการ.pdf

4,566,659.61 บาท 18 เม.ย. 2561 -
การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
» ศูนย์สารสนเทศ

 ราคากลาง_ปปช_การจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลโรคในการเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ.pdf

500000 9 เม.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตเมือง"
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 price.jpg

5 เม.ย. 2561 -
จ้างซ่อมแซมห้องประชุม สมทัศน์ มะลิกุล สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 260261.pdf

190,000 บาท 26 ก.พ. 2561 -
จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค
» สำนักวัณโรค

 CCF02122018_0006.pdf

31 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สถาบันบำราศนราดูร

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf

12 ม.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิชาการฯ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 1514512242244.JPEG

29 ธ.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  (512 รายการ) 1/26 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com