หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี ประกวดราคา)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด ทีมีฟอส 10% (Temephos 10% w/w) จำนวน 40,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8752

 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด.pdf

990,000 บาท 27 ธ.ค. 2562 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2562วงเงิน 749,000บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7506

 ราคากลาง.pdf

749,000 บาท 21 ส.ค. 2561 -
(สคร.5 ราชบุรี) เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562วงเงิน 649,200บาท
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 7495

 ราคากลาง+ คุณลักษณะ.compressed.pdf

649,200 บาท 20 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 6696

 ตารางราคากลาง.pdf

388,130.73 บาท 20 มี.ค. 2561 -
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักวัณโรค
» สำนักวัณโรค
# 6275

 ราคากลางทาสี.pdf

12 ม.ค. 2561 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
# 5541

 ราคากลาง 10 รายการ.pdf

2,714,229 บาท 31 ต.ค. 2560 -
กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรสเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 4579

 ประกาศคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อน้ำยาเอชไอวี.pdf

3,197160 31 พ.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง จำนวน 1 งาน
» กองคลัง
# 4059

 img 733.pdf

2,895,000 6 ก.พ. 2560 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 4376

 54 รายการ.pdf

1,699,078.40 2 ธ.ค. 2559 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางน้ำยาตรวจหาปริมาณเอชไอวี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3634

 CCF18112559.pdf

3,197,160 18 พ.ย. 2559 -
สคร.1(ศตม.1.1มส.)ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
# 3494

 ศตม.1.1สารเคมี.pdf

4000000 31 ต.ค. 2559 -
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
# 3194

 IMG_0004.pdf

27 ก.ย. 2559 -
โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2347

 ปปช 23 3 2559.pdf

- 23 มี.ค. 2559 -
โครงการ จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2196

 26_2_2559.pdf

- 26 ก.พ. 2559 -
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 2148

 16_2_2559.pdf

- 16 ก.พ. 2559 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 3645

 คุณลักษณะสารเคมี 5 %.pdf

1,992,000 2 ก.พ. 2559 -
โครงการซื้อมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว จำนวน 15,000 หลัง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 1999

 27_01_2559_2.pdf

- 27 ม.ค. 2559 -
ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Flu A, Flu B, H3N2, swH1N1 จำนวน 300 เทสต์ โดยวิธีตกลงราคา
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1853

 ตารางราคากลาง+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Flu A.pdf

153,000.- บาท 18 ธ.ค. 2558 -
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 1850

 ตารางราคากลางเผยแพร่ ปปช..pdf

2,000,000.- บาท 17 ธ.ค. 2558 -
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการทดสอบความไวฯ โดยวิธีตกลงราครา
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 1844

 16_12_2558.pdf

- 16 ธ.ค. 2558 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  (934 รายการ) 1/47 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com