หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี พิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถยนต์
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
# 6075

 2.4ตารางแสดงราคากลาง.pdf

523,000.-บาท 23 พ.ย. 2560 -
ราคากลางรายละะเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 5 ราย ประจำปีงบประมาณ 2561
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 5185

 จ้างพขร.ปี61.pdf

600,000 บาท 22 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5200

 img-870.pdf

5,729,100 22 ส.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 14 รายการ
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 5254

 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 14 รายการปี60.pdf

5,123,360 บาท 22 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5364

 img 907.pdf

168,525 22 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อวัคซีนเอชพีวี ชื่อทางการค้า CERVARIX โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5179

 img-865.pdf

2,795,370.00 บาท 21 ส.ค. 2560 -
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 3 รายการโดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5029

 15 8 2560_2.pdf

4,995,000 บาท 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5047

 img850.pdf

557,505 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนติ(GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5048

 img851.pdf

1,505,000 15 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV (16 Module) ผลิตภัณฑ์ของบริษํท Cepheid ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 เครื่อง
» กองคลัง
# 4965

 img 835 .pdf

14,096,000 9 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบ Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 Test/Box) พร้อมอุปกรณ์ใช้กับเครื่องอัตโนมัติ (Reagent for DNA-Strip kits and tray for GT-BLOT 48) โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 5142

 4.คุณลักษณะและตารางราคากลาง.pdf

1,911,728.00 บาท 3 ส.ค. 2560 -
โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 4834

 20170731174213.pdf

11,849,472.00 บาท 31 ก.ค. 2560 -
โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV ผลิตภัณฑ์ของบริษํท Cepheid ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
» กองคลัง
# 4798

 img 822.pdf

21,144,000 24 ก.ค. 2560 -
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (IAL-F20 mg. ขนาดบรรจุ 1.1 ml.) จำนวน 660 หลอด
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 4692

 ตารางวงเงินและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ทางการแพทย์.pdf

1,165,230.- บาท 27 มิ.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenecline
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 4641

 ราคากลางจัดซื้อยา2.pdf

กล่องละ 450.00 บาท จำนวน 2,040 กล่อง รวมเป็นเงิน 918,000.00 บาท 19 มิ.ย. 2560 -
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับเครีอข่ายภาคต่างๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีกรณ๊พิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 4622

 14 6 2560.pdf

2,000,000 บาท 14 มิ.ย. 2560 -
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 4472

 ราคากลางขึ้นเว็บ.pdf

2,563,200.- 24 เม.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2560
» สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
# 4440

 ราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560.pdf

1,241,200.-บาท 11 เม.ย. 2560 -
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ
» สถาบันบำราศนราดูร
# 4513

 ตารางราคากลาง (ลงเว็บไซท์).pdf

2,925,800.00 บาท 11 เม.ย. 2560 -
โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อ วัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุกรณ์ประกอบ (GeneXpert) จำนวน 15 เครื่อง
» กองคลัง
# 4409

 img 772.pdf

13.218,146.77 5 เม.ย. 2560 -
  1  2  3  4  (68 รายการ) 1/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com