หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี กรณีพิเศษ)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลพร้อมระบบเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9092

 Scan2563-05-25_145812.pdf

18,500,000 25 พ.ค. 2563 -
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
» สำนักวัณโรค
# 7758

 ราคากลาง.pdf

20 ก.ย. 2561 -
ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อนปี 2562
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 7079

 ตารางวงเงินข้าวสารโรคเรื้อนปีงบประมาณ 2562.pdf

663,600.- บาท 29 มิ.ย. 2561 -
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านกีฏาวิทยา จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5394

 จ้างเหมากีฏาวิทยา.pdf

- 29 ก.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบริหารทั่วไป สำนักโรคติดต่อนำโดยเมลง จำนวน 8 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5395

 จ้างเหมาบริหารทั่วไป.pdf

- 29 ก.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานเฝ้าระวังและพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5396

 จ้างเหมาเฝ้าระวังและพฤติกรรมสุขภาพ.pdf

29 ก.ย. 2560 -
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5397

 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล.pdf

- 29 ก.ย. 2560 -
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
» สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
# 5249

 ราคากลาง.pdf

23 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับช่องทางเข้าออกประเทศ 4 ภาษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 5199
4,962,750 22 ส.ค. 2560 -
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง และไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 3 รายการโดยวิธีกรณีพิเศษ
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 5215

 22 08 2560 3.pdf

5,000,000 บาท 22 ส.ค. 2560 -
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 5251

 60-124.pdf

4,576,000.-บาท 22 ส.ค. 2560 -
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในภาวะน้ำท่วม
» สำนักโรคติดต่อทั่วไป
# 5252

 60-125.pdf

4,900,000.-บาท 22 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ภาษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 5180

 img-863.pdf

4,986,315.50 บาท 21 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือชุดความรู้ เรื่อง รู้ทันโรคและภัยสุขภาพ สำหรับประชาชน โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 5181

 img-864.pdf

4,997,000.00 บาท 21 ส.ค. 2560 -
ราคากลาง ซื้อยาต้านไวรัส จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
# 5182

 20170821194217.pdf

3,042,000.00 บาท 21 ส.ค. 2560 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 5205

 3.ตารางราคากลาง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก.pdf

348750.- 21 ส.ค. 2560 -
ตารางวงเงินจัดซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อนประจำปี 2561
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 6282

 ตารางแสดงวงเงินซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อนปี61.pdf

568,800.- บาท 21 ส.ค. 2560 -
รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรพยาบาลผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
» สำนักโรคไม่ติดต่อ
# 5321

 รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรพยาบาล60.pdf

5,000,000 บาท 18 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้และคู่มือ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
» กองคลัง
# 5342

 img 894.pdf

14,932,700 18 ส.ค. 2560 -
โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
» กองคลัง
# 5348

 img 899.pdf

9,982,880 18 ส.ค. 2560 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (163 รายการ) 1/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com