หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Mometasone.pdf

13 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Ezetimibe.pdf

13 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 367.pdf

12,134,300 11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เผยแพร๋ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ 2)
» ศูนย์สารสนเทศ

 tableau2-20181211บก.06.pdf

378000 11 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Etravirine.pdf

6 ธ.ค. 2561 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 161 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 1-62 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 161 รายการ 4,734,200 บาท.pdf

4,734,200 บาท 6 ธ.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรคอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 356.pdf

1,263,600 4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Gabapentin 600.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Diosmin.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Fluticasone.pdf

4 ธ.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Azilsartan 40.pdf

30 พ.ย. 2561 -
ประกาศราคากลาง Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Entecavir 500.pdf

30 พ.ย. 2561 -
ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (3,939,500.-บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง.pdf

3,939,500.-บาท 30 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง

 img 340.pdf

10,000,000 26 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน
» กองคลัง
4,728,600 26 พ.ย. 2561 -
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» ศูนย์สารสนเทศ

 บก06.pdf

3,310,000.00 บาท 26 พ.ย. 2561 -
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี ( 5 รายการ, 2 กลุ่มรายการ )
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 231161-1.PDF

23 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ ๗ ห้องต่อ ๑ ชุด จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
» กองคลัง

 20181123140230.pdf

5,000,000.00 บาท 21 พ.ย. 2561 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 19112561 (2).pdf

25,931,600 19 พ.ย. 2561 -
โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 img 322.pdf

4,498,800 15 พ.ย. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  (547 รายการ) 1/28 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com