หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9100

 ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 1 รายการ 800,000 บาท.pdf

800,000 บาท 2 มิ.ย. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย
» กองคลัง
# 9096

 ราคากลาง และแบบรูปอาคาร wellness.pdf

82,671,516 27 พ.ค. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง
» กองคลัง
# 9082

 CCF_000267.pdf

74,101,000 20 พ.ค. 2563 -
โครงการซื้อระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
» กองคลัง
# 9087

 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

18,731,688.10 15 พ.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9074

 ราคากลาง.pdf

5467801.18 14 พ.ค. 2563 -
ประกา่ศราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
» กองคลัง
# 9068

 ราคากลาง และสเปก.pdf

6,742,836.82 13 พ.ค. 2563 -
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9069

 ราคากลาง และสเปก(1).pdf

6,742,836.82 13 พ.ค. 2563 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9052

 CCF_000248.pdf

36,382,400 1 พ.ค. 2563 -
เผยแพร่ราคากลาง การซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9045

 แบบ บก 06 ราคากลางเลนส์.pdf

29 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9041

 ตารางราคากลาง+ spec.pdf

27 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9037

 CCF_000235.pdf

9,431,900 24 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9038

 CCF_000235.pdf

9,431,900 24 เม.ย. 2563 -
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9032

 CCF_000233.pdf

12,667,300 21 เม.ย. 2563 -
ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 9036

 ราคากลางจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 13 รายการ 939,700 บาท.pdf

939,700 บาท 17 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 9023

 Scan2563-04-15_174049.pdf

13618037.94 15 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9025

 Price.pdf

1,276,384 บาท 15 เม.ย. 2563 -
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 9022

 ตารางราคากลาง+ ปร.4-6 + TOR.pdf

1,141,200.00 บาท 14 เม.ย. 2563 -
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 9062

 ตารางแสดงวงเงินฯ_แบบ บก06.pdf

13 เม.ย. 2563 -
โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 9016

 CCF_000220.pdf

14,004,144 10 เม.ย. 2563 -
โครง
» กองคลัง
# 9011
8 เม.ย. 2563 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (712 รายการ) 1/36 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com