หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลาง Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8193

 ราคากลาง ABV+LMV 13022562.pdf

14 ก.พ. 2562 -
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค
» กองคลัง
# 8192
14,977,100 13 ก.พ. 2562 -
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง)ต้านแผ่นดินไหว สำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
» กองคลัง
# 8187

 img 462.pdf

12,006,700 8 ก.พ. 2562 -
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน (1 มีนาคม -30 กันยายน 2562)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8174

 ตารางกำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11).pdf

30 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อ IAL-F โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันราชประชาสมาสัย
# 8185

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง_IAL-F.pdf

988,680.- 29 ม.ค. 2562 -
ราคากลางกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ
» สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
# 8170

 2-62 ราคากลางซื้อกระดาษโคลีนเอสเตอเรสฯ 2 รายการ 2,400,000 บาท.pdf

2,400,000 บาท 28 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8169

 แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ 5 รายการ.pdf

2,675,600.00 บาท 28 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8162

 img 435.pdf

4,815,000 22 ม.ค. 2562 -
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
# 8159

 price computer 7 item.pdf

22 ม.ค. 2562 -
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ (4 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
# 8145

 18 1 2562.pdf

1,201,228 บาท 18 ม.ค. 2562 -
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
# 8131

 ตารางราคากลาง02012562.pdf

11 ม.ค. 2562 -
โครงการจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
» กองคลัง
# 8128

 20190110124532.pdf

4,874,300.00 บาท 10 ม.ค. 2562 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
# 8122

 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf

1,201,000 8 ม.ค. 2562 -
โครงการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8124

 ราคากลาง + spec รวม.pdf

3,945,105.61 บาท 8 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8117

 ราคากลาง e-GP.pdf

3,256,340.00 บาท 7 ม.ค. 2562 -
ประกาศราคากลาง Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒)
» สถาบันบำราศนราดูร
# 8112

 ราคากลาง Ursodeoxycholic 02012562.pdf

3 ม.ค. 2562 -
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
» กองคลัง
# 8097

 img 396.pdf

12,440,000 25 ธ.ค. 2561 -
โครงการรซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง
# 8088

 img 387.pdf

11,975,040 21 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง
» สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
# 8085

 ราคากลาง+TOR งานผลิตสื่อVDO 7เรื่อง.pdf

1166666.66 19 ธ.ค. 2561 -
โครงการซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
# 8119

 ราคากลาง + spec เผยแพร่ e -GP.pdf

1,833,014.00 บาท 19 ธ.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (569 รายการ) 1/29 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com