หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. (วิธี e-Bidding)
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง วันที่ลงเว็บ
ชนิด
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ตารางราคากลาง.pdf

2,300,500.00 บาท 17 ส.ค. 2561 -
จ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
» สถาบันราชประชาสมาสัย

 ประกาศราคากลางจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกปี 2562.pdf

963,000.- บาท 17 ส.ค. 2561 -
ประกาศเชิญชวนวิจาร์ณร่างขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

 TOR_Computerขึ้นweb170861.pdf

17 ส.ค. 2561 -
ราคากลางน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๔,๐๐๐ เทสต์(๑,๐๐๘,๐๐๐บาท)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 น้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวCD4.pdf

1,008,000 16 ส.ค. 2561 -
ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน(776,688)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 ราคากลางทำความสะอาด.pdf

776688 16 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
» สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 16082561.jpg

15 ส.ค. 2561 -
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ
» กองการเจ้าหน้าที่

 CCF15082018_0004.pdf

743,000 บาท 15 ส.ค. 2561 -
การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV vial load)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

 CCF15082561.pdf

1,350,973.44 14 ส.ค. 2561 -
โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการระบวดของโรคหัดและหัดเยอรมัน
» กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

 61-149.pdf

1,945,000.-บาท 14 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคาร 1 ชั้น 1 - 4 (ยกเว้นห้องน้ำชายชั้น 2), ห้องน้ำชาย - หญิงอาคาร 2-4 ชั้น 2 และห้องน้ำชาย - หญิงอาคาร 3-5 ชั้น 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
» กองคลัง

 005.pdf

3510000 10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Darunavir 600 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Efavirenz ๖๐๐ mg. + Emtricitabine ๒๐๐ mg. + Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg.film-coated tablet,๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๗๖๕๐๘๐)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Efv Emt Tdf 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Raltegravir 400 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Ertapenem 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Atazanavir 200 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศราคากลาง Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖)
» สถาบันบำราศนราดูร

 ราคากลาง Atazanavir 300 10082561.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ประกาศเผยแผยราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(ดีเซล)พิเศษ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง(ดีเซล)พิเศษ.pdf

10 ส.ค. 2561 -
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

 ตารางราคากลางรถยนต์.pdf

2871000 บาท 10 ส.ค. 2561 -
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesESM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
» กองคลัง

 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบ-estimatesESM (2).pdf

7,434,360 9 ส.ค. 2561 -
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator)
» สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 กำเนิดไฟฟ้า.pdf

8 ส.ค. 2561 -
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  (430 รายการ) 1/22 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com