หน้าแรก


 
ดัชนีรวม มาตรา 7
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง
ชนิด
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติตด่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7874

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

-
ผังโครงสร้างกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7875
-
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติตด่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7876

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

-
กรมควบคุมโรค
» กองการเจ้าหน้าที่
# 548

 1.กรมควบคุมโรค.pdf

-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
» กองการเจ้าหน้าที่
# 549

 2.กพร..pdf

-
กลุ่มตรวจสอบภายใน
» กองการเจ้าหน้าที่
# 550

 3.ตรวจสอบภายใน.pdf

-
สำนักงานเลขานุการกรม
» กองการเจ้าหน้าที่
# 551

 4.เลขานุการกรม.pdf

-
กองการเจ้าหน้าที่
» กองการเจ้าหน้าที่
# 552

 5.กองการเจ้าหน้าที่.pdf

-
กองคลัง
» กองการเจ้าหน้าที่
# 553

 6.กองคลัง.pdf

-
กองแผนงาน
» กองการเจ้าหน้าที่
# 554

 7.กองแผนงาน.pdf

-
สถาบันบำราศนราดูร
» กองการเจ้าหน้าที่
# 555

 8.สถาบันบำราศนราดูร.pdf

-
สถาบันราชประชาสมาสัย
» กองการเจ้าหน้าที่
# 556

 9.สถาบันราชประชาสมาสัย.pdf

-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
» กองการเจ้าหน้าที่
# 557

 10.สำนักแอลกอฮอล์.pdf

-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
» กองการเจ้าหน้าที่
# 558

 11.สคร.1-12.pdf

-
สำนักระบาดวิทยา
» กองการเจ้าหน้าที่
# 559

 12.ระบาดวิทยา.pdf

-
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
» กองการเจ้าหน้าที่
# 560

 13.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ.pdf

-
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
» กองการเจ้าหน้าที่
# 561

 14.สำนักโรคติดต่อทั่วไป.pdf

-
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
» กองการเจ้าหน้าที่
# 562

 15.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง.pdf

-
สำนักโรคไม่ติดต่อ
» กองการเจ้าหน้าที่
# 563

 16.สำนักโรคไม่ติดต่อ.pdf

-
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
» กองการเจ้าหน้าที่
# 564

 17.สำนักโรคเอดส์ และวัณโรค.pdf

-
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 565

 18.กองทุนโลก (หน่วยงานภายใน).pdf

-
สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 566

 19.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (หน่วยงานภายใน).pdf

-
สำนักจัดการความรู้ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 567

 20.สำนักจัดการความรู้(หน่วยงานภายใน).pdf

-
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 568

 21.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.pdf

-
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 569

 22.อุบัติใหม่.pdf

-
สำนักวัณโรค (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 570

 23.สำนักวัณโรค.pdf

-
ศูนย์สารสนเทศ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 571

 24.ศูนย์สารสนเทศ.pdf

-
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 572

 25.ยาสูบ.pdf

-
ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 573

 26.เอดส์แห่งชาติ.pdf

-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 574

 27.ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf

-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ (หน่วยงานภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 575

 28.สนง.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (หน่วยงานภายใน).pdf

-
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานโรคไม่ติดต่อ (เป็นการภายใน)
» กองการเจ้าหน้าที่
# 576

 29.ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานโรคไม่ติดต่อ(เป็นการภายใน).pdf

-
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
แผนที่ตั้ง กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 577

 1.pdf

-
ที่ตั้งหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 578

 สถานที่ติดต่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค.docx

-
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 579

 3.pdf

-
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติตด่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7878

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

-
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6888

 IHR Edition 3.pdf

-
แนวทางการเปรียบเทียบปรับและเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6891

 manual.pdf

-
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6894

 002.1.pdf

-
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6895

 LAW_3962_TH.pdf

-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6896

 003.13.pdf

-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6897

 003.14.pdf

-
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวรห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6898

 003.12.pdf

-
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2555)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6899

 008.2.pdf

-
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6900

 1.PDF

-
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2556)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6901

 008.1.pdf

-
ประกาศสํานกนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2556
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6902

 003.11.pdf

-
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6903

 005.1.pdf

-
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6904

 004.2.pdf

-
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6905

 004.1.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6906

 003.8.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6907

 003.4.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6908

 003.3.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6909

 003.2.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6910

 003.5.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกํากับดูแล และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6911

 003.6.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6912

 003.1.pdf

-
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6913

 003.7.pdf

-
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6914

 008.pdf

-
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6915

 law65-220660-48.pdf

-
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6916

 27.PDF

-
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6931

 มาตรการป้องกันทับซ้อน.pdf

-
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7031

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561.PDF

-
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 7186

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.pdf

-
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 580
-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (65 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com