หน้าแรก


 
ดัชนีรวม มาตรา 7
ค้นหา
  เรื่อง ราคากลาง
ชนิด
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8202

 T_0002.PDF

21 มี.ค. 2562 -
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8288

 52-DDC.pdf

20 พ.ย. 2561 -
ผังโครงสร้างกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8289
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติตต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8290

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

19 พ.ย. 2561 -
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8284

 T_0002.PDF

21 มี.ค. 2562 -
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8291

 52-DDC.pdf

20 พ.ย. 2561 -
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8292

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

19 พ.ย. 2561 -
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8287

 T_0002.PDF

21 มี.ค. 2562 -
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8293

 52-DDC.pdf

20 พ.ย. 2561 -
สถานที่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8294
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศโครงสร้างกรมควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคติดต่อ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8295

 ประกาศโครงสร้าง.PDF

19 พ.ย. 2561 -
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8317

 T_0050.PDF

13 มี.ค. 2562 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8301

 T_0015.PDF

27 ก.พ. 2562 -
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8299

 201806221529654874.PDF

11 ก.พ. 2562 -
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8278

 law65-220660-48.pdf

16 ม.ค. 2562 -
พระราชบัญญัติควบคุมผลิคภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8258
14 ธ.ค. 2561 -
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8259
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8260
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8261
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแก้ไขต้นแบบฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ ตามพระราชบัญ
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8262
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8263
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8264
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิแรต พ.ศ. 2556
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8265
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8266
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8267
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8268
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8269
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8270
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8271
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8272
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8273
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8274
14 ธ.ค. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8275
14 ธ.ค. 2561 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการกำกับดูแลข้อมูลรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2550
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8276
14 ธ.ค. 2561 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8277
14 ธ.ค. 2561 -
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8239
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8240
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8241
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8242
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8243
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8244
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8245
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8246
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8247
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8248
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8249
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8250
22 พ.ย. 2561 -
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8251
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8252
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8253
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8254
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8255
22 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อื่นใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8256
22 พ.ย. 2561 -
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8257
22 พ.ย. 2561 -
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 6888

 IHR Edition 3.pdf

19 พ.ย. 2561 -
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8203
19 พ.ย. 2561 -
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8204
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8205
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8206
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8207
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8208
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2556
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8209
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8210
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8211
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8213
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8214
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8215
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8216
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8217
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8218
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8219
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8220
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8221
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8222
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8223
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8224
19 พ.ย. 2561 -
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8225
19 พ.ย. 2561 -
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8226
19 พ.ย. 2561 -
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8227
19 พ.ย. 2561 -
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8228
19 พ.ย. 2561 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2555)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8229
19 พ.ย. 2561 -
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8230
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2555)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8231
19 พ.ย. 2561 -
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2556)
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8232
19 พ.ย. 2561 -
คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 8233
19 พ.ย. 2561 -
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
» สำนักงานเลขานุการกรม
# 580
19 พ.ย. 2561 -
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (86 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com