หน้าแรก
 
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 003
เลือกเดือน:
# หน่วยงาน.  
  สำนักงานเลขานุการกรม 1 รายการ
  กองคลัง
  กองแผนงาน
  กองการเจ้าหน้าที่
  สถาบันบำราศนราดูร
  สถาบันราชประชาสมาสัย
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  สำนักโรคไม่ติดต่อ
  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
  สำนักโรคติดต่อทั่วไป 3 รายการ
  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  สำนักระบาดวิทยา
  สำนักวัณโรค 87 รายการ
  สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
  สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 10 รายการ
  สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ศูนย์สารสนเทศ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 2 รายการ
  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
  ศูนย์อำนวยการฯปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1 รายการ
  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
  ศูนย์กฎหมาย
  สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
  กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า) 11 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี (รหัสเก่า) 4 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า) 3 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า) 2 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก (รหัสเก่า) 14 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช (รหัสเก่า) 1 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 1 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 50 รายการ
   
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.214.23.30
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com