หน้าแรก
 
รายงานแบบฟอร์ม ป.ป.ท. 005
เลือกเดือน:
# หน่วยงาน.  
  สำนักงานเลขานุการกรม
  กองคลัง
  กองแผนงาน
  กองการเจ้าหน้าที่
  สถาบันบำราศนราดูร
  สถาบันราชประชาสมาสัย
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  สำนักโรคไม่ติดต่อ
  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  สำนักระบาดวิทยา
  สำนักวัณโรค 10 รายการ
  สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
  สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ศูนย์สารสนเทศ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
  ศูนย์อำนวยการฯปัญหาเอดส์แห่งชาติ
  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
  ศูนย์กฎหมาย
  สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
  กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (รหัสเก่า)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 1 รายการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2 รายการ
   
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com