หน้าแรก
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง >

   เดือน:
พิมพ์ สขร.1 
  เรื่อง วันที่  
ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ซ่อมรถยนต์ ผม.-2431 ขก.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,953.-บาท.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (ทรัพย์สิน 4 รายการ)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
28 พ.ย. 2562
ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 วัสดุงานบ้านงานครัว26,332.-บาท.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
วันที่: 28 พ.ย. 2562
หมายเลขเอกสาร: สธ 0424.1.4/54
ชื่อเรื่อง: ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท)
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: วัสดุงานบ้านงานครัว26,332.-บาท.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
หมวดย่อย ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: เงินงบประมาณ
ชนิด: ซื้อ
รายละเอียด: ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 26,332.-บาท
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง:
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 26,332.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 26,332.-บาท
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป: ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข
   
 


ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (235,810.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 235,810.-บาท.pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ซ่อมรถ กอ.-3942 ขก..pdf
 
28 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะตัดหญ้า (67,500 บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ตัดหญ้า 67,500 บาท.pdf
 
26 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ปป.ระบบไฟฟ้า .pdf
 
26 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2,350 หน้า (940.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร2350หน้า.pdf
 
25 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศถ่ายเอกสาร3,214หน้า.pdf
 
22 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด
  1  2  3  (21 รายการ) 1/3 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com