หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 - 2564
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55348

 27022562.pdf
 
27 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2564)
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42127

 151159_2.pdf
 
20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42908

 MegaPlan.pdf
 
20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42909

 PLAN-DDC-02_2560-2564.pdf
 
20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับแนะนำ)
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42910

 BookletP12.pdf
 
20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42911

 250459_1.pdf
 
20 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42128

 PLAN-DDC-01_2560-2564.pdf
 
15 ธ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรค ปี 2559 - 2562
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42125

 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรคปี59-62.pdf
 
29 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
วันที่: 29 ต.ค. 2559
หมายเลขเอกสาร: 0012
ชื่อเรื่อง: แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรค ปี 2559 - 2562
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรคปี59-62.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
หมวดย่อย แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: -
ชนิด: -
รายละเอียด:
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ:
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา:
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป:
   
 


แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2559 - 2563
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42126

 plan59_63.pdf
 
31 พ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ตุลาคม 2559 - พ.ศ. 2579)
» แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42195

 Info_20_Y_plan_V4&18M_planV5.pdf
 
31 พ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
  1  (10 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com