หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2562
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55565

 ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2562.pdf
 
11 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2561
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55564

 ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2561.pdf
 
10 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
วันที่: 10 มี.ค. 2562
หมายเลขเอกสาร: 9130005
ชื่อเรื่อง: ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2561
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: ผลการจดแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2561.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
หมวดย่อย ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: -
ชนิด: -
รายละเอียด:
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง: สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ:
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา:
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป:
   
 


ตัวอย่างหนังสือขอเข้าพบเพื่อยื่นรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55566

 ys0.pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ยส 1 ใช้กรอกรายการส่วนประกอบของบุหรี่ซิกาแรต สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบ (Emission Products)
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55567

 ys1.pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ยส 2 ใช้กรอกรายการส่วนประกอบของบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่ซิการ์ สารที่ใช้ในการปรุงแต่ง (Additives)
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55568

 ys2.pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ยส 3/1 คำขอใบรับรอง การแจ้งรายการส่วนประกอบของบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่ซิการ์
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55569

 ys3-1.pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ยส 3/2 (เอกสารประกอบการแจ้งรายการส่วนประกอบ ยส 3)
» ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55570

 ys3-2.pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
#
#
#
  1  (7 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.180.223
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com