หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (จำนวน 9 คน 1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ ฯลฯ)
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55709

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55710

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กันยายน 2561.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55711

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 การลงนามในกรอบข้อตกลงการดำเนินงานกับกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย พ.ศ. 2561 - 2563
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48455

 มติคณะรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ 2561.pdf
 
27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายอรรถพล ชีพสัตยากร)
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48454

 มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2560.pdf
 
21 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48453

 มติคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560.pdf
 
26 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48452

 มติคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560.pdf
 
5 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43226

 scan_0002.pdf
 
1 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2560
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43225

 201707241113287296_8646_.pdf
 
31 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560
» มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42996

 201707171259095290_4445_.pdf
 
22 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (73 รายการ) 1/8 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com