หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเมืองของจังหวัดภูเก็ต (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48589

 5ae13fa41d4f5.pdf
 
20 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของหน่วยงานสหสาขา ในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559-2560 (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี)
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48590

 5ae14030b458c.pdf
 
20 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่)
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48591

 5ae140bbbb0c0.pdf
 
20 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
โครงการประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15-19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48587

 5abb608488038.pdf
 
19 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
โครงการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559-2561 ตามพระราชัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48588

 5abb60f67dcf0.pdf
 
19 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช)
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48586

 5a9cb10fa71f3.pdf
 
8 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขตเมือง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) รหัสโครงการวิจัย 6/59-058
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42312

 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขตเมือง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือ....PDF
 
6 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
ความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กของประชาชน โดยการใช้ copro-DNA วินิจฉัย เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) รหัสโครงการวิจัย 8/59-082
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42310

 590ff59a08090.pdf
 
3 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา) รหัสโครงการวิจัย 1/59-029
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42311

 590ff5ce4788c.pdf
 
3 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ให้ผลลบต่อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตามโครงการกำจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 (สำนักระบาดวิทยา)
» งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42307

 58fed04b135c7.pdf
 
11 เม.ย. 2560 ดาวน์โหลด
  1  2  3  (22 รายการ) 1/3 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com