หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55850

 00000040.PDF
 
1 เม.ย. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับปรับปรุง)
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55849

 00001196.PDF
 
31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55848

 00000135.PDF
 
30 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือโรคที่มากับฤดูร้อน
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48562

 คู่มือโรคหน้าร้อน.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55702

 201707161500194873_Book2.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการเปรียบเทียบและขอรับสินบนรางวัล ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55705

 201707161500194822_Book1.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55706

 2558_for web.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือ การปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และประชาชนผู้มาใช้บริการ
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55707

 คู่มือ พ.ร.บ..pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือรู้ทันโรคและภัยสุขภาพ สำหรับประชาชน
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48560

 คู่มือรู้ทันโรคและภัยสุขภาพ.pdf
 
16 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
คู่มือ กฎหมายสุรา = ยาสามัญประจำบ้าน
» คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42919

 1265_คู่มือกฎหมายสุรา=ยาสามัญประจำบ้าน.pdf
 
8 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  (49 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com