หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ข้อ 1(1) 1.1.4 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55814

 00000354.PDF
 
29 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ข้อ 2(1) 2.1.1 แผนการจัดหาพัสดุ กรมควบคุมโรค
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55817

 
29 มี.ค. 2562
ข้อ 3(1) 3.1.1 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายงาน
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55818

 
29 มี.ค. 2562
ข้อ 1(1) 1.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55558

 00000347.PDF
 
8 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ข้อ 1(1) 1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55559

 00000321.PDF
 
8 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ข้อ 1(1) 1.1.3 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
» ด้านนการจัดหาพัสดุ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55561

 00000319.PDF
 
8 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
#
#
#
#
  1  (6 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com