หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Auction)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุุมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26360

ประกาศ:  img 061.pdf
 
e-Auction 18 ธ.ค. 2558
-
25 ธ.ค. 2558
ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
หมายเลขเอกสาร: 0403.5/
ปีงบประมาณ 2559
ชื่อเรื่อง: ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุุมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)
วันที่ประกาศ 18 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มรับเอกสาร: 18 ธ.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดรับเอกสาร: 25 ธ.ค. 2558
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: img 061.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก กองคลัง
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
หมวดย่อย ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนหน้า: 15
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: -
ชนิด: -
รายละเอียด:
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง):
วิธีซื้อ/จ้าง: e-Auction
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ:
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา:
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป: ยกเลิก
ดาวน์โหลดสรุปผล:
   
 


ประกาศกรมควบคุมโรค ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง ชนิดบรรจุขวด ขนาด 40 ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26355

ประกาศ:  img 062.pdf
 
e-Auction 17 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ธ.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26213

ประกาศ:  img 027.pdf
สรุปผล :  img 188.pdf
 
e-Auction 3 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ขนาด 4 ชั้น ของสถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ธ.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26214

ประกาศ:  img 028.pdf
สรุปผล :  img 237.pdf
 
e-Auction 3 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ เดิม) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ย. 2558 - 2 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26050

ประกาศ:  img 012.pdf
 
e-Auction 24 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงยางอนามมัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ย. 2558 - 1 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26052

ประกาศ:  img 014.pdf
สรุปผล :  img 208.pdf
 
e-Auction 24 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ย. 2558 - 1 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26053

ประกาศ:  img 017.pdf
 
e-Auction 24 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :23 พ.ย. 2558 - 2 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26037

ประกาศ:  img 008.pdf
 
e-Auction 23 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น(เดิม)) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 พ.ย. 2558 - 1 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26046

ประกาศ:  img 010.pdf
 
e-Auction 23 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26029

ประกาศ:  img 006.pdf
สรุปผล :  img 204.pdf
 
e-Auction 20 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  (35 รายการ) 1/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com