หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีคัดเลือก)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60422

สรุปผล :  คัดเลือก.pdf
 
วิธีคัดเลือก 6 พ.ย. 2562
-
ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (4,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59916

ประกาศ:  ประกาศซ่อมรถ นข-7369 ขก..pdf
สรุปผล :  ประกาศซ่อมรถ นข-7369 ขก..pdf
 
วิธีคัดเลือก 28 ต.ค. 2562
-
28 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล 3 ฐาน การตายจากอุบัติเหจุทางถนนระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59591

 
วิธีคัดเลือก 4 ต.ค. 2562
-
4 ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57579

 
วิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
-
ค่าเช่าเครื่องฉายLCD โครงการประชุมฯ วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56455

 
วิธีคัดเลือก 29 เม.ย. 2562
-
29 เม.ย. 2562
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ จำนวน 66,600 ซอง (ก.ปฏิบัติการฯ)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ต.ค. 2561 - 28 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56870

 
วิธีคัดเลือก 17 ต.ค. 2561
-
28 พ.ย. 2561
รายละเอียด
ปิด
หมายเลขเอกสาร: สธ 0455.10.4/7
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ จำนวน 66,600 ซอง (ก.ปฏิบัติการฯ)
วันที่ประกาศ 17 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มรับเอกสาร: 17 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดรับเอกสาร: 28 พ.ย. 2561
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด:
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
หมวดย่อย ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: เงินงบประมาณ
ชนิด: ซื้อ
รายละเอียด: ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ (๓๐ กรัม/ซอง)
จำนวน 66,600 ซอง
หมายเหตุ: ก.ปฏิบัติการฯ
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง): 666,000.00
วิธีซื้อ/จ้าง: วิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 1. บริษัท เจมินี พลัส จำกัด ราคา 662,004.00 บาท
2. บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 685,980.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท เจมินี พลัส จำกัด
ราคา 662,004.00 บาท
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป: เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ภายในวงเงินงบประมาณ
ดาวน์โหลดสรุปผล:
   
 


จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ต.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53941

 
วิธีคัดเลือก 5 ต.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
#
#
#
  1  (7 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com